ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διεξαγωγή πειραματικών δοκιμών για τον καθορισμό της μηχανικής συμπεριφοράς δοκιμίων (τυποποιημένων ή μη μεταλλικών δοκιμίων, συγκολλητών δοκιμίων, δοκιμίων από σύνθετα υλικά) σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη και διάτμηση υπό στατικές ή δυναμικές φορτίσεις.

Μέτρηση παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων σε συγκολλητές κατασκευές και πρόταση μεθόδων για ελαχιστοποίησή τους. Μεταλλουργικός χαρακτηρισμός συγκολλήσεων.

Χαρακτηρισμός κατεργασμένων επιφανειών (μεταλλουργικός, μηχανικός, αντοχής πρόσφυσης επιστρωμάτων, αντοχής σε τριβή-φθορά).

Μέτρηση παραμορφώσεων σε μεταλλικές κατασκευές μικρής ή μεγάλης κλίμακας, και υπολογισμός της σχετικής εντατικής κατάστασης.

Αριθμητική προσομοίωση μεταλλικών κατασκευών υπό στατική ή δυναμική καταπόνηση.

Μέτρηση ταλαντώσεων μεταλλικής κατασκευής πλοίων. Μη καταστρεπτικός έλεγχος δοκιμίων με υπερήχους, μαγνητικά σωματίδια και διεισδυτικά υγρά.

Μελέτη μικροδομής με Replicas (φορητό σύστημα). Μελέτη της επίδρασης του διαβρωτικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά των κατασκευών και μέθοδοι προστασίας τους.

Μελέτη στερεοποίησης και χύτευσης υλικών (χύτευση ακριβείας, χύτευση υπό κενό).

Μελέτη έναρξης και διάδοσης ρωγμής, με τη μέθοδο της Ακουστική Εκπομπής.

Ανάλυση, σχεδιασμός και αριθμητική προσομοίωση κατασκευών από σύνθετα υλικά.

Εργαστηριακή και αναλυτική διερεύνηση αιτιών αστοχίας τμημάτων μεταλλικής κατασκευής και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε βιομηχανίες.

ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΜΠ
ENGLISH