Κεντρική Σελίδα ΕΕΠΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών PC-LAB

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ:
Καθ. Π.Δ. Κακλής
Διαχειριστής Συστήματος ΕΕΠΥ:
Κ.Β. Κώστας
Διοικητική
υποστήριξη ΕΕΠΥ:

Κανονισμός Λειτουργίας

Λειτουργία των E.Ε.Π.Υ.

Το "E.Ε.Π.Υ." λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη του Διευθυντή, συντάσσεται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο μετά την προαναφερθείσα έγκριση των Γ.Σ. των Τμημάτων, αναρτάται σε εμφανές σημείο στο E.Ε.Π.Υ.. Τροποποίηση του προγράμματος εγκρίνεται αρμοδίως, ανακοινώνεται εγκαίρως και αναρτάται στον ίδιο χώρο με τον αρχικό.

Οι κανονικές ώρες λειτουργίας του E.Ε.Π.Υ. είναι κατ' ελάχιστο δέκα (10) ανά εργάσιμη μέρα (π.χ. 08.30 έως 18.50), προσαρμοσμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθεμίας Σχολής με δυνατότητα επέκτασης, μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος.

Στις ώρες της κύριας οκτάωρης λειτουργίας του "E.Ε.Π.Υ." παρίσταται υποχρεωτικά ο υπεύθυνος διαχείρισης, ως υπεύθυνος βάρδιας, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας του. Οι βάρδιες των υπολοίπων μελών του εργαστηρίου καθορίζονται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος διαχείρισης του Ε.E.Π.Υ. έχει την ευθύνη και το καθήκον:

  • Της διαχείρισης του όλου συστήματος.
  • Της εγκατάστασης του λογισμικού, της ασφάλειας και της τήρησης εφεδρικών αντιγράφων, όπου αυτό απαιτείται.
  • Της ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού.
  • Της τήρησης της τάξης και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Της συνεργασίας με τον υπεύθυνο υποστήριξης του ΚΕΔ για την εύρυθμη λειτουργία της δικτυακής σύνδεσης του εργαστηρίου.
  • Της συνεργασίας με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ ή/και τους εκάστοτε βοηθούς διδασκαλίας για την εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών λογισμικού που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργαστηρίου.
  • Της τήρησης αναλυτικού βιβλίου των σημαντικών γεγονότων στο οποίο καταγράφει σε ημερήσια βάση όσα σημαντικά συμβαίνουν στο εργαστήριο (ημερομηνία, ώρα, χρήση, διδάσκον μέλος ΔΕΠ, βοηθοί διδασκαλίας, παρατηρήσεις). Το βιβλίο γεγονότων αποτελείται από αριθμημένες σελίδες και έχει σκληρό δέσιμο.
  • Της τεχνικής διαχείρισης των προσωπικών κωδικών της Σχολής (μέλη ΔΕΠ, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό προσωπικό) σε συνεργασία με το ΚΕΔ το οποίο συντηρεί την κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού καταλόγου.

Η πρόσβαση στα συστήματα του Ε.Ε.Π.Υ, γίνεται μέσω κωδικών. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη φοιτητή ή διδάσκοντα και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους όπως και των αντίστοιχων passwords. Υπεύθυνος για την απόδοση και διαχείριση των προσωπικών κωδικών είναι ο Δ/ντής του Ε.Ε.Π.Υ. Η υλοποίηση της διαχείρισης των κωδικών γίνεται από τον Υπεύθυνος Διαχείρισης του Ε.Ε.Π.Υ.. Ο διαχειριστής του δικτύου ελέγχει συστηματικά την σύμφωνη με τον κανονισμό χρήση των κωδικών.

Ο χώρος δευτερεύουσας μνήμης (αποθηκευτικός χώρος) που διατίθεται για κάθε χρήστη, είναι φυσικό να είναι περιορισμένος και σύμφωνος με τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος ή εφαρμογής. Αιτιολογημένες αιτήσεις για διάθεση τυχόν επιπλέον χώρου - σε προσωρινή πάντοτε βάση - θα ικανοποιούνται με σύμφωνη γνώμη και φροντίδα του διαχειριστή του δικτύου.

Λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων και ασκήσεων στο Ε.Ε.Π.Υ., προτεραιότητα χρήσης κατά τον χρόνο διεξαγωγής έχουν όσοι παρακολουθούν το μάθημα ή τις ασκήσεις. Δηλαδή κατά την διάρκεια μαθήματος ή ασκήσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία άλλων στο χώρο εκτός αν το επιτρέπει ο διδάσκων. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα των μαθημάτων - ασκήσεων που γίνονται στο Ε.Ε.Π.Υ. θα είναι ανηρτημένο στην είσοδο ώστε οι χρήστες να προγραμματίζουν ανάλογα το χρόνο τους.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή πλέον των δύο (2) χρηστών ανά θέση εργασίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός σταθμού εργασίας από ένα χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση σταθμών.

Για την αποδοτική αξιοποίηση του Ε,Π.Υ. και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο χώρο του Ε.Ε.Π.Υ. δεν επιτρέπονται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και φαγητών καθώς και η χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Είναι ευνόητο ότι όταν έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας του Ε.Ε.Π.Υ., για όσο χρόνο απαιτείται. Ο διαχειριστής του δικτύου οφείλει να ενημερώνει τους χρήστες, όσο το δυνατόν ενωρίτερα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνυμάτων -ανακοινώσεων κατά τη φάση της αρχικής πρόσβασης στο σύστημα, σχετικά με τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του Ε.Ε.Π.Υ. και τη διάρκεια τους, όπως και για οποιαδήποτε εκτός προγράμματος δραστηριότητα του Ε.Ε.Π.Υ..

Οι αποφοιτήσαντες διαγράφονται από τον κατάλογο χρηστών του Ε.Ε.Π.Υ., αμέσως μετά την κοινοποίηση από τη Γραμματεία στον Διευθυντή του Ε.Ε.Π.Υ., του αντίστοιχου καταλόγου.

Όλοι οι διδάσκοντες χρήστες του Ε.Ε.Π.Υ. πρέπει να είναι ενήμεροι των όρων λειτουργίας του, αλλά και του ειδικού εκπαιδευτικού ρόλου τους ο οποίος διαφέρει από αυτόν του υπευθύνου διαχείρισης.

Επιπλέον, πρέπει να επισημαίνουν σε όλους τους φοιτητές του μαθήματος τους, την ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων λειτουργίας και την επίδειξη σεβασμού προς τους άλλους χρήστες και την εν γένει υποδομή του Ε.Ε.Π.Υ..

Τυχόν απορίες ή προτάσεις για τους όρους λειτουργίας του Ε.Ε.Π.Υ. διευκρινίζονται και συζητούνται με τον Διευθυντή του Ε.Ε.Π.Υ.. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ χρηστών και του υπευθύνου διαχείρισης.

Η ανεύθυνη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας δίνει στον Διευθυντή του Ε.Ε.Π.Υ. το δικαίωμα της διακοπής της πρόσβασης και μπορεί να συνεπάγεται την απαγόρευση μελλοντικής χρήσης του Ε.Ε.Π.Υ. εάν τα όργανα της Σχολής αποφασίσουν κάτι τέτοιο.