Είστε εδώ

2. ΤΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, (Δ.Π.Μ.Σ.)

Κινητήριος μοχλός των Δ.Π.Μ.Σ, σύμφωνα και με το άρθρο 12, παρ. γ του Ν. 2083/92, είναι η "Ειδική Διατμηματική Επιτροπή", (Ε.Δ.Ε.). Οι διεπιστημονικές ιδιαιτερότητες κάθε Δ.Π.Μ.Σ. και οι αναληφθείσες δεσμεύσεις κατά την υποβολή και έγκριση των προγραμμάτων από το ΥΠΕΠΘ απαιτούν ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά και προσεκτικότερη ανάλυση της ολικής ποιότητας, των τελικών στόχων και της βιωσιμότητας κάθε Δ.Π.Μ.Σ.. Ειδικότερα :

2.1. Προδιαγραφές και διαδικασίες Γενικής Εφαρμογής για τα Δ.Π.Μ.Σ.

Δεδομένου ότι τα Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν κατ΄ αρχήν στην χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), οι παρακάτω προτεινόμενες αρχές είναι προσαρμοσμένες στο πρότυπο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι:

Α/ΑΠροθεσμίαΑρμόδιο ΌργανοΕνέργεια - Εισηγήσεις - Εγκρίσεις ΔΠΜΣ
131/1Ε.Δ.Ε.Εισηγήσεις προς τα Τμήματα και τους Τομείς για το ΔΠΜΣ του επόμενου έτους
220/2ΕΜΣ Τμημάτων και ΤομείςΕνιαία εισήγηση προς τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων για τα ΔΠΜΣ του επόμενου έτους
310/3Γ.Σ.Ε.Σ. ΤμημάτωνΈγκριση ΔΠΜΣ επόμενου έτους
420/3ΣΕ-ΜΣΕισήγηση προς Σύγκλητο Ε.Σ. για τα ΔΠΜΣ
531/3Σύγκλητος(α) Έγκριση των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ (β) Ορισμός Συγκλητικής Επιτροπής Μ.Σ.

Αναλυτικότερα για το Ε.Μ.Π. έχουν αποφασιστεί και ισχύουν τα εξής:

2.2. Χώρος Προέλευσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.)

Σε όλα τα Διεπιστημονικά - Διατμηματικά Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π., γίνονται, κατ΄ αρχήν δεκτοί από τις αντίστοιχες Ε.Δ.Ε., μετά από ανοικτή προκήρυξη για Μ.Δ.Ε.:

2.3. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Μ.Φ.

Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μ.Φ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι η γνώση ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτουμένων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Τμημάτων που χορηγούν το Μ.Δ.Ε.

Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του Μ.Φ., είτε με την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η Ε.Δ.Ε. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής των Μ.Φ., η οποία συγκροτείται από την ΕΔΕ και τα κριτήρια του άρθρου 12, παρ. 2 α και β του Ν. 2083/92, καθορίζονται δε ενδεχομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε χώρο προέλευσης. Ως προβλεπόμενα και από το Νόμο συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

2.4. Δομή και διάγραμμα ροής των Δ.Π.Μ.Σ.

Συνοψίζεται στο διάγραμμα δομής και ροής των Μ.Σ. στο Ε.Μ.Π.. Ειδικότερα:

2.5. Σύνθεση των αναλυτικών περιεχομένων των Δ.Π.Μ.Σ., έλεγχος και αξιολόγηση

Οι Ε.Δ.Ε. των Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις αρχές γενικής εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, πρέπει να καθορίσουν τα αναλυτικά περιεχόμενα, τόσο των προπτυχιακών μαθημάτων που καλύπτουν το απαραίτητο για την εγγραφή σε κάθε ένα Μ.Δ.Ε., γνωσιολογικό υπόβαθρο, όσο και των μαθημάτων εμβάθυνσης και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά οργανωμένου Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, με απόφαση των Ε.Δ.Ε., πρέπει να καθορίζονται μέχρι τέλους Φεβ. κάθε ακαδημαϊκού έτους, για κάθε ένα Δ.Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη και το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ και δημοσιευμένο στο ΦΕΚ περιεχόμενό τους:

Απαιτείται συνεχής έλεγχος και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ως προς τη διατμηματικότητα και διεπιστημονικότητα της διδακτέας ύλης και τα θέματα εξετάσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε σχέσης υποκατάστασης των κανονικών προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση γίνεται τόσο εσωτερικά, από ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν και παραδίδουν στην ΕΔΕ και την Σ.Ε.-Μ.Σ. οι διδάσκοντες και οι Μ.Φ., όσο και εξωτερικά από διεθνούς κύρους αξιολογητές που προεγκρίνονται από την ΕΔΕ και αποφασίζονται από τη Σύγκλητο, μετά από γνώμη της Σ.Ε.-Μ.Σ.

2.6. Γλώσσα διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας είναι προφανώς η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς Μ.Φ.. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Μ.Φ. και ξενόγλωσση διδασκαλία.

2.7. Βιωσιμότητα - Αυτοχρηματοδότηση

Η φοίτηση για ημεδαπούς ή προερχόμενους από την Ε.Ε. Μ.Φ. είναι χωρίς δίδακτρα. Η χρηματοδότηση και η βιωσιμότητα των Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να εξασφαλιστούν από τους εξής πόρους:

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση υποτροφιών σε Μ.Φ., σύμφωνα με τον κανονισμό υποτροφιών.

2.8. Ένταξη και ανάθεση καθηκόντων σε μέλη ΔΕΠ

Σύμφωνα με το Ν. 2530/97 και την από 15-12-1997 απόφαση της Συγκλήτου για την εφαρμογή του νόμου στο Ε.Μ.Π., οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα ένταξης και ανάθεσης καθηκόντων σε μέλη ΔΕΠ έπονται της έγκρισης των Δ.Π.Μ.Σ. και ακολουθούν τον παρακάτω πίνακα:Διαδικασίες ένταξης και ανάθεσης καθηκόντων σε μέλη ΔΕΠ
11/4Μέλη ΔΕΠΥποβολή Δήλωσης Επιλογής Κατηγορίας
215/4Γ.Σ. Τομέα(α) Κατανομή διδακτικού έργου ΔΠΜΣ (β) εγκρίσεις βοηθημάτων (γ) ορισμός λοιπών καθηκόντων μελών ΔΕΠ (δ) αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων (ε) κατάρτιση συγκεντρωτικών καταστάσεων
315/4Μέλη ΔΕΠΣυμπλήρωση εντύπου εξειδίκευσης καθηκόντων στον Τομέα
415/5Ε.Δ.Ε.Έγκριση αναθέσεων διδακτικού έργου ΔΠΜΣ και βοηθημάτων
531/5Πρόεδρος ΤμήματοςΈκδοση πράξεων ένταξης και υποβολή στη Σύγκλητο συγκεντρωτικών καταστάσεων
615/6ΣύγκλητοςΈγκριση πράξεων ένταξης και αποκλίσεων
730/6Πρύτανης(α) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ένταξης στα Υπουργεία: Παιδείας (μαζί με έγκριση αποκλίσεων) και Οικονομικών.
Διαδικασία απολογισμού μελών ΔΕΠ
830/6 Μέλη ΔΕΠΥποβολή προς τον Τομέα του εντύπου απολογισμού του διαρρεύσαντος ακαδημαϊκού έτους
930/6 ΓΣ ΤομέαΕπικύρωση του απολογισμού των μελών ΔΕΠ για το διαρρεύσαν ακαδημαϊκό έτος
English Pagenot available
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση