Είστε εδώ

3. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.: "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

3.1. Το περιεχόμενο, η αναγκαιότητα, το επίκαιρο και οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ.

Το περιεχόμενο του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες σε εξειδικευμένες σπουδές και να ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της "Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης", που είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα. Περιλαμβάνει δε τρεις επί μέρους ροές :
(α) Ναυτική Τεχνολογία, (β) Θαλάσσια Τεχνολογία και (γ) Θαλάσσια Επιστήμη.

Σκοποί του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

(α) Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της "Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης", έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.
(β) Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.
(γ) Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

Με βάση τους σκοπούς και τις επιστημονικές περιοχές που καλλιεργεί, το Δ.Π.Μ.Σ. συνεισφέρει κατ' αρχήν στην ακαδημαϊκή διάσταση της τεχνικής κατάρτισης στον τομέα της Ναυτικής Τεχνολογίας και της Τεχνολογίας της Ναυτιλίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει το 52% του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πλοία με Ελληνική σημαία με 57 εκατομμύρια τόνους φέρουν την Ελληνική Ναυτιλία πρώτη στον κόσμο. Ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι επίσης πρώτος παγκοσμίως με 3050 πλοία και 120 εκατομμύρια τόνους, ενώ η Ναυτιλία συνεισφέρει με 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο Εθνικό προϊόν.

Πέραν όμως της κάλυψης των αναγκών της ναυτικής τεχνολογίας που είναι συνυφασμένες με τη λειτουργία των πλοίων, το παρόν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στόχο έχει να καλύψει και τις τεχνολογικές και ερευνητικές εξελίξεις αιχμής στο τομέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι συνυφασμένες και με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα:

3.2. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα

Τα προαπαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. σε "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη", διακρίνονται σε γενικά προαπαιτούμενα και προαπαιτούμενα των ροών.

Τα Γενικά προαπαιτούμενα για όλες τις ροές του ΔΠΜΣ, είναι:

Τα Προαπαιτούμενα της ροής σε Ναυτική Τεχνολογία (Ροή Ι) είναι:

Τα Προαπαιτούμενα της ροής σε Θαλάσσια Τεχνολογία (Ροή ΙΙ), είναι: Τα Προαπαιτούμενα της ροής σε Θαλάσσια Επιστήμη (Ροή ΙΙΙ), είναι: Η κάλυψη του συνόλου των γενικών προαπαιτήσεων από τις προπτυχιακές σπουδές των υποψηφίων αποτελεί προϋπόθεση για την κατ' αρχήν επιλεξιμότητά τους ως υποψηφίων Μ.Φ. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή τους απορρίπτεται. Σε περίπτωση που ο βαθμός σε ένα εκ των προαπαιτούμενων γνωστικών αντικειμένων στις επί μέρους ροές είναι κάτω από πέντε, ο υποψήφιος οφείλει να καλύψει την προαπαίτηση. Εφ' όσον το σύνολο των προς κάλυψη προαπαιτήσεων δεν υπερβαίνει τα δύο (2) γνωστικά αντικείμενα, η Ε.Δ.Ε. κατ' εξαίρεση και με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της μπορεί να επιτρέπει στον υποψήφιο την κάλυψη των προαπαιτήσεων παράλληλα με την παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων παρακολούθησης του ΔΠΜΣ και με τρόπο που θα του υποδείξει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος. Σε περίπτωση μη κάλυψης περισσότερων των δύο προαπαιτήσεων, οι υποψήφιοι, που θα έχουν κατ' αρχήν επιλεγεί, θα πρέπει να τις καλύψουν πριν την ένταξή τους στο ΜΔΕ με προεγγραφή. Η εισαγωγή τους δε γίνεται κατά τον επόμενο χρόνο, με τη προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν περισσότερα από δύο προαπαιτούμενα μαθήματα. Η μέγιστη διάρκεια παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων ορίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

3.3. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) τουλάχιστον μαθήματα του ΠΜΣ, καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακή εργασία.

Τα εννέα (9) τουλάχιστον από τα δώδεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα τρία (3) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τρία (3) ανήκουν στα μαθήματα βάσεως, υποχρεωτικά για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως ροής, και έξι (6) τουλάχιστον στα μαθήματα της ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής και σημειώνονται με έντονα γράμματα στον πίνακα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών που ακολουθεί. Εκ των υπολοίπων τριών (3) το πολύ κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, ένα τουλάχιστον ανήκει στη ροή που παρακολουθεί ο ΜΦ, ενώ τα άλλα δύο μπορεί να επιλέγονται από τα υποχρεωτικά ή τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά των υπολοίπων ροών του προγράμματος με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος-συμβούλου Καθηγητή.

Τα μαθήματα και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας κατανέμονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και ροής που ακολουθεί ο Μ.Φ. και το τρίτο στη παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας. Εφ' όσον δεν καταστεί εφικτή η περάτωση της μεταπτυχιακής εργασίας στη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών, παράλληλα με την παρακολούθηση των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, διατίθεται προς τούτο το τέταρτο εξάμηνο σπουδών που αποτελεί και το μέγιστο χρονικό διάστημα περάτωσης του ΔΠΜΣ από την ένταξη του μεταπτυχιακού σε αυτό.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί ο ΜΦ σε ένα εξάμηνο είναι πέντε (ή έξι σε εξαιρετικές περιπτώσεις με σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τα εννέα (9) τουλάχιστον υποχρεωτικά μαθήματα βάσης και κατεύθυνσης που ακολουθεί ο Μ.Φ.

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2000-2001

Μαθήματα Βάσεως
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
Β. 101Χρήση Συμβολικών Γλωσσών σε Προβλήματα Μαθηματικής ΦυσικήςΔ.Τζανετής Δ.Γκιντίδης Χ.ΤσίτουραςΓενικό Τμήμα
Β. 102Ειδικά Θέματα Μηχανικής ΡευστώνΓ.Τριανταφύλλου Γ.ΤζαμπίραςΝαυπηγώνΜηχ/γων Μηχ

Ροή Ι : Ναυτική Τεχνολογία
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
Ι. 101Δυναμική Συμπεριφορά Πλοίων σε Θαλάσσιους Κυματισμούς & Εφαρμογές στη ΣχεδίασηΓ.Γρηγορόπουλος Θ.ΛουκάκηςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών
Ι. 102Ροές με 'ΑνωσηΓ.ΠολίτηςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
Ι. 103Υδραυλικές Εγκαταστάσεις ΠλοίωνΔ.Παπαντώνης Θ.ΚωστόπουλοςΜηχ/γων Μηχ/κών
Ι. 104Θαλάσσιος Εντοπισμός & ΠλοήγησηΒ.Νάκος Δ.ΠαραδείσηςΑγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών
Ι. 105Υπολογιστικές ΜέθοδοιΠ.Καρύδης Ν.ΤσούβαληςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ

Ροή ΙΙ : Θαλάσσια Τεχνολογία
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
Ι. 105Υπολογιστικές ΜέθοδοιΠ.Καρύδης Ν.ΤσούβαληςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
ΙΙ. 101Συνθήκες Περιβάλλοντος & Φορτίσεις Θαλάσσιων ΚατασκευώνΣ.ΜαυράκοςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών
ΙΙ. 102Υλικά Ναυπηγικών & ΘαλάσσιωνΚατασκευώνΒ.Παπάζογλου Ν.Τσούβαλης Γ.ΜπατήςΝαυπηγών Μ.Μ.Ναυπηγών Μ.Μ.Χημικών Μηχ.

Ροή ΙΙΙ : Θαλάσσια Επιστήμη
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
ΙΙ. 101Συνθήκες Περιβάλλοντος & Φορτίσεις Θαλάσσιων ΚατασκευώνΣ.ΜαυράκοςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών
ΙΙΙ. 101Κυματικά Φαινόμεναστο Θαλάσσιο ΠεριβάλλονΓ.Αθανασούλης Κ.ΜπελιμπασάκηςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κων
ΙΙΙ. 102Θαλάσσια Γεωλογία & ΓεωφυσικήΝ.Κονισπολιάτης Β.ΛυκούσηςΜηχ. Μετ. ΜετΕΚΘΕ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2000-2001

Μαθήματα Βάσεως
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
Β. 201ΜετρήσειςΣ.Σιμόπουλος Ν.Θεοδώρου Κ.ΠαπαοδυσσεύςΜηχ/γων Μηχ. Ηλεκτρ. Μηχ. Ηλεκτρ.Μηχ.

Ροή Ι : Ναυτική Τεχνολογία
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
Ι. 201Σχεδίαση & Λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων DieselN.KυρτάτοςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
Ι. 202Μελέτη & Σχεδίαση Πλοίων Νέας Τεχνολογίας.Α.Παπανικολάου Γ.ΖαραφωνίτηςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
Ι. 203Συστήματα Θαλάσσιων ΜεταφορώνΧ.ΨαραύτηςΝαυπηγών Μ. Μ.
Ι. 204Υδροδυναμική & Αεροδυναμική Ιστιοπλοϊκών ΣκαφώνΓ.Γρηγορόπουλος Γ.Πολίτης Γ.ΤζαμπίραςΝαυπηγώνΜηχ/γων Μηχ
Ι. 205Στερεά Μοντελοποίηση: Ειδικά Κεφάλαια & Εφαρμογές στο Εικονικό ΠλοίοΠ.Κακλής N.ΣαπίδηςΝαυπηγώνΜηχ/γων Μηχ

Ροή ΙΙ : Θαλάσσια Τεχνολογία
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
ΙΙ. 201Οριακή Αντοχή Θαλάσσιων ΚατασκευώνΠ.ΚαρύδηςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
ΙΙ. 202Δυναμική ΑπόκρισηΘαλάσσιων ΚατασκευώνΣ.Μαυράκος Γ. Τριανταφύλλου Ι.ΧατζηγεωργίουΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
ΙΙ. 203Εισαγωγή στην Εδαφομηχανική & ΘεμελιώσειςΜ.ΣακελλαρίουΑγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών
ΙΙ. 204Υδροδυναμική Ανάλυση.& Σχεδίαση Αγκυρωμένων ΚατασκευώνΣ.Μαυράκος Ι.ΧατζηγεωργίουΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
ΙΙ. 205Κρουστική Απόκριση Θαλάσσιων ΚατασκευώνΕ.ΣαμουηλίδηςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
ΙΙ. 206Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας& Υποθαλάσσιας ΤεχνολογίαςΣ.Μαυράκος Β.Λυκούσης, Σ. Κλαουδάτος, Τ. ΣουκισιάνΝαυπηγών M. M. ΕΚΘΕ

Ροή ΙΙΙ : Θαλάσσια Επιστήμη
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
ΙΙΙ. 201Φυσική & Δυναμική ΩκεανογραφίαΑ.Λασκαράτος Ε.ΜπαλόπουλοςΦυσικό ΕΚΠΑ,ΕΚΘΕ
ΙΙΙ. 202Στοχαστική Μοντελοποίηση. & Πρόβλεψη Θαλασσίων ΣυστημάτωνΓ.ΑθανασούληςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
ΙΙΙ. 203Λειτουργία, Δομή & Διαχείριση Θαλασσίου ΣυστήματοςΧ.ΑναγνώστουΕΚΘΕ
ΙΙΙ. 204Φυσική & Δυναμική της AτμόσφαιραςΚ.Χέλμης Γ.ΚάλλοςΦυσικό ΕΚΠΑ
ΙΙΙ. 205Θαλάσσιες Ροές Μεγάλης Κλίμακας& Μοντέλα ΚυκλοφορίαςΓ.ΤριανταφύλλουΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2001-2002

Ροή Ι : Ναυτική Τεχνολογία
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
Ι. 301Μοντελοποίηση & Προσομοίωση σε Η/Υ Συστημάτων Προώσεως Πλοίων.Ν.ΚυρτάτοςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
Ι. 302Ασφάλεια του Πλοίου Έναντι Κατάκλισης & Κανονισμοί ΑσφαλείαςΑ.Παπανικολάου Κ.ΣπύρουΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
Ι. 303Ατμοστρόβιλοι ΠλοίωνΙ.Π.ΙωαννίδηςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
Ι. 304Προηγμένα Ναυτικά & Θαλάσσια Ενεργειακά ΣυστήματαΧ.ΦραγκόπουλοςΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ

Ροή ΙΙ : Θαλάσσια Τεχνολογία
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
ΙΙ. 301Κατασκευαστικός ΣχεδιασμόςΒ.ΠαπάζογλουΝαυπηγών Μηχ/γων Μηχ
ΙΙ. 302Εισαγωγή στα μη Συμβατικά Παράκτια ΈργαΜ.Σακελλαρίου Σ. ΜαυράκοςΑγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κων,Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κων

Ροή ΙΙΙ : Θαλάσσια Επιστήμη
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαΔιδάσκοντεςΤμήμα
ΙΙΙ. 301Μη Γραμμικά ΚύματαΓ.Αθανασούλης Κ. ΜπελιμπασάκηςΝαυπηγών Μηχ/γων .Μηχ.
ΙΙΙ. 302Μέθοδοι Παρακολούθησης & Τηλεπισκόπισης & Βάσεις Δεδομένων για τη Μελέτη του Θαλάσσιου ΠεριβάλλοντοςΚ.Καρτάλης Λ.ΤσούλοςΦυσικό ΕΚΠΑ,Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών

3.4. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

1ο εξάμηνο (Διδασκαλία μαθημάτων: 13 εβδομάδες. Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ασκήσεις υπαίθρου) και εξετάσεων : 3 εβδομάδες, Διακοπές Χριστουγέννων : 2 εβδομάδες.

2ο εξάμηνο (Διδασκαλία μαθημάτων: 13 εβδομάδες, Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εκδρομών και εξετάσεων: 3 εβδομάδες, Διακοπές του Πάσχα: 2 εβδομάδες).

3ο εξάμηνο (Διδασκαλία τριών το πολύ κατ' επιλογήν μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής εργασίας: 13 εβδομάδες, Διακοπές Χριστουγέννων: 2 εβδομάδες, Περίοδος εξετάσεων : 2 εβδομάδες, Εξέταση μεταπτυχιακής εργασίας )

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου: 2 εβδομάδες (Δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου).

3.5. Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθμολογία μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του Μ.Φ., η ΕΔΕ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των διαλέξεων.

Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα και δεν μπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

Επιτρέπεται μία και μόνον πρόσθετη εξεταστική περίοδος, η οποία για τα μαθήματα του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου των σπουδών είναι τον Σεπτέμβριο κατ' αναλογία με τα προπτυχιακά μαθήματα, ενώ ειδικά για τα μαθήματα του τρίτου εξαμήνου σπουδών, η εξέταση για τους αποτυχόντες επαναλαμβάνεται σε διάστημα μίας εβδομάδος από την κανονική εξεταστική περίοδο.

Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.

Αν ο Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, μπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή του, εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της ΕΔΕ.

3.6. Μεταπτυχιακή εργασία - Απονομή και βαθμός ΜΔΕ

Η μεταπτυχιακή εργασία ανατίθεται στον μεταπτυχιακό φοιτητή (ΜΦ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου παρακολούθησης του ΠΜΣ, με το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης των εννέα (9) τουλάχιστον υποχρεωτικών τουλάχιστον μαθημάτων βάσης και ροής που παρακολουθεί.

Για τη περάτωσή της διατίθεται το τρίτο εξάμηνο σπουδών του ΜΣ στο ΠΜΣ. Εφ' όσον όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, διατίθεται το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών του για την περάτωση της πτυχιακής του εργασίας που αποτελεί και το μέγιστο χρονικό διάστημα περάτωσης του ΠΜΣ από την ένταξη του μεταπτυχιακού σπουδαστή σ' αυτό.

Η εξέταση και βαθμολόγηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων από τριμελή επιτροπή που έχει μέλος τον επιβλέποντα και η οποία ορίζεται από την ΕΔΕ. Βαθμός Προαγωγής: 5.5

Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα, και περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το ΜΔΕ είναι 2 χρόνια, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ. (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση των - μη παράλληλων - προαπαιτούμενων).

Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο ΜΦ παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί. Κατ΄ εξαίρεση, αν κάποιος ΜΦ έχει βαθμό 4 σε ένα μόνο από τα μαθήματα και ο μέσος όρος των λοιπών μαθημάτων είναι υψηλός πάνω από όριο οριζόμενο από την ΕΔΕ, η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την απονομή του ΜΔΕ.

Απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης σε συγκεκριμένα μαθήματα εκδίδεται και στη περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσης των υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και κατεύθυνσης εντός του προς τούτο διατιθέμενου χρονικού διαστήματος των δύο πρώτων εξαμήνων και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Κατ' εξαίρεση αν κάποιος ΜΦ έχει βαθμό 4 σε ένα μόνο από τα υποχρεωτικά μαθήματα βάσης και ροής που παρακολουθεί και ο μέσος όρος βαθμολογίας των λοιπών μαθημάτων είναι υψηλός πάνω από όριο οριζόμενο από την ΕΔΕ, η ΕΔΕ μπορεί να του επιτρέψει τη συνέχιση των σπουδών του στο τρίο εξάμηνο και την ανάληψη εκ μέρους του μεταπτυχιακής εργασίας.

Μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο καταρτίζεται από το γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών των Διοικητικών Υπηρεσιών (Γραμματειών) του Τμήματος των Υ.Δ. ή του συντονίζοντος Τμήματος για τους Μ.Φ., πίνακας αποφοιτούντων που περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις υποχρεώσεις μαθημάτων για ΠΜΜΣ ή τις συνολικές υποχρεώσεις του ΔΠΜΣ για το ΜΔΕ, στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Ο γενικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των 12 μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε 15 διδακτικές μονάδες, δηλαδή έχει τη βαρύτητα ενός εξαμήνου πέντε μαθημάτων μαθημάτων. Επομένως: Βαθμός ΜΔΕ = ('Αθροισμα βαθμών 12 μεταπτυχιακών μαθημάτων + πενταπλάσιο βαθμού μεταπτυχιακής εργασίας): 17

3.7. Η Διδακτορική Διατριβή

Για την απόκτηση ΔΔ του ΕΜΠ απαιτείται κατ΄ αρχήν η αίτηση του υποψηφίου σε ένα από τα Τμήματά του, η αποδοχή της από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, με ή χωρίς προϋποθέσεις (π.χ, ενδεχόμενη παρακολούθηση επιπλέον μεταπτυχιακών μαθημάτων) και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα:
(α) Για κάθε Υ.Δ. ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, (Σ.Ε.) από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Τομέα. Ο επιβλέπων τη διατριβή (μέλος της παραπάνω τριμελούς επιτροπής) είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα, μη εξαιρούμενων των Λεκτόρων εφόσον είναι μόνιμοι ή έχουν τουλάχιστον τριετή θητεία. Από τα άλλα δύο μέλη, το ένα μπορεί να είναι ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου, κάτοχος διδακτορικού και με επαρκή συναφή επιστημονική δραστηριότητα.
(β) Η Γ.Σ. Τομέα ή η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορούν να συστήσουν την μη υπέρβαση άνω ορίου αριθμού Δ.Δ. που επιβλέπονται ταυτόχρονα από μέλος ΔΕΠ, μετά από κατά περίπτωση, αιτιολογημένη, αρμόδια εισήγηση.
(γ) Το θέμα της διατριβής ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. σε συνεργασία με τον Υ.Δ. και κοινοποιείται στον Τομέα. Κατά τη διαδικασία ορισμού του θέματος συνιστάται, ο Υ.Δ. να υποβάλει στη Σ.Ε. πρόταση η οποία να περιλαμβάνει και τα παρακάτω:


(δ) Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του Υ.Δ. μέχρι και την εκπόνηση, συγγραφή και χορήγηση του Δ.Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ακαδημαϊκά έτη (έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα), εκ των οποίων δυο τουλάχιστον έτη διατίθενται υποχρεωτικά για την κυρίως Δ.Δ. μετά τη λήψη του ΜΔΕ.
(ε) Μετά την ανάθεση της Δ.Δ. και τον καθορισμό του θέματος, ο Υ.Δ. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδομή του Τομέα, στα όρια των υφισταμένων δυνατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει ο Τομέας και η πρακτική.
(στ) Η Σ.Ε. κάθε Υ.Δ. με πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα, συνεδριάζει με συμμετοχή του Υ.Δ., που υποβάλλει έγκαιρα και σχετικό υπόμνημα, τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, με σκοπό την ενημέρωσή της, τον έλεγχο και το συντονισμό της εργασίας. Στηριζόμενοι στις παραπάνω συνεδριάσεις, η Σ.Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος στο τέλος κάθε έτους, με κοινοποίηση και στον Τομέα.
(ζ) Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον είναι όλα μέλη ΔΕΠ) και τέσσερα - ή πέντε, κατά περίπτωση - άλλα μέλη ΔΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείμενο της διατριβής επιστημονική ειδικότητα, και μπορούν ορισμένα να ανήκουν σε άλλο Τμήμα του Ε.Μ.Π. ή σε άλλο ΑΕΙ. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μετά από πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Προϋπόθεση για την υποβολή της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η αποδοχή μίας τουλάχιστον δημοσίευσης, από τη διατριβή, σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.
(η) Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται δημόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων τη διατριβή είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Τομέα και Τμήμα του τόπου και χρόνου υποστήριξης της διατριβής.
(θ) Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής και την κατάθεση επτά (7) αντιγράφων και εβδομήντα (70) περιλήψεων (στα Ελληνικά και Αγγλικά), στη Γραμματεία του Τμήματος κατατίθενται με ευθύνη του επιβλέποντα και ανά δύο αντίγραφα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και στη βιβλιοθήκη του Τομέα, στις οποίες τηρείται αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, και είναι διαθέσιμα για δανεισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

3.8. Ο Σύμβουλος των μεταπτυχιακών σπουδών

Ταυτόχρονα ή αμέσως μετά την επιλογή των υποψηφίων, η ΕΔΕ ορίζει για κάθε ΜΦ ένα Σύμβουλο, ανάλογα με την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται ο ΜΦ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών για τη Δ.Δ. ή το ΜΔΕ ο σύμβουλος συνεργάζεται και κατευθύνει τον ΜΦ στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων - εκτός των υποχρεωτικών - σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του και προσυπογράφει τον πίνακα μαθημάτων στα οποία εγγράφεται ο ΜΦ στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Επίσης παρακολουθεί την εν γένει πορεία του ΜΦ στο Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των προαπαιτήσεων όπου χρειάζεται και εισηγείται προς την ΕΔΕ σχετικά με την συνέχιση των σπουδών του υποψηφίου για διδακτορικό. Ο σύμβουλος δεν ταυτίζεται κατ΄ ανάγκη με τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας ή της Δ.Δ.. Ως σύμβουλοι μπορούν να οριστούν κατ΄ αρχήν όλα τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ..

Για τους εν ενεργεία υποψήφιους διδάκτορες των συνεργαζόμενων Τμημάτων, που εντάσσονται στο Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του προγράμματος, ορίζεται ως σύμβουλος ο ήδη επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής τους.

3.9. Η διοίκηση των μεταπτυχιακών σπουδών


Α. Γενικά
(α) Το ΔΠΜΣ σε "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), στην οποία συμμετέχουν όλα τα Τμήματα που οργανώνουν το ΔΠΜΣ. Το πλήθος των μελών εξ εκάστου Τμήματος είναι ανάλογο του αριθμού των μαθημάτων που αυτό προσφέρει στο ΔΠΜΣ. Η ΕΔΕ απαρτίζεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., τρία προς το παρόν ακόμα μέλη ΔΕΠ εκπροσώπους του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, έναν εξ εκάστου των υπολοίπων περιοχών του Τμήματος πλην εκείνης που ανήκει ο Διευθυντής, και από ένα μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων Γενικού (ΓΤ), Μηχανολόγων Μηχανικών (ΜΜ), Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (ΗΜ & Μ Η/Υ), Φυσικού (ΤΦ) του ΕΚΠΑ, καθώς και έναν εκπρόσωπο του ΕΚΘΕ. Τα μέλη της ΕΔΕ εκλέγονται με τριετή θητεία μεταξύ των διδασκόντων του προγράμματος από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των αντίστοιχων Τμημάτων.
(β) Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση του ΠΜΣ, την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, την εισήγηση για ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, τον ορισμό των μελών των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, και γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό, την υποστήριξη και τον έλεγχο λειτουργίας του ΠΜΣ, καθώς και για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε αυτό στο πλαίσιο κανόνων που η ΕΔΕ εισηγείται, επεξεργάζεται η Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και εγκρίνει η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π.
(γ) Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η παρουσία του ημίσεως συν ένα τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις της ΕΔΕ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην ΕΔΕ επικρατεί η γνώμη του Διευθυντού του ΔΠΜΣ. Με απόφαση της ΕΔΕ είναι δυνατόν να διευρυνθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων Τμημάτων στο ΔΠΜΣ ανάλογα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο του ΔΠΜΣ, και εφ' όσον μέλη τους έχουν αναλάβει τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των μελών της ΕΔΕ και η αντιπροσώπευση κάθε συμμετέχοντος Τμήματος σ' αυτή επανακαθορίζεται με βάση τον αριθμό των προσφερομένων από κάθε Τμήμα μαθημάτων στο ΠΜΣ.
(δ) Ο διευθυντής του ΔΠΜΣ συγκαλεί την ΕΔΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την τήρηση των αποφάσεών της. Επίσης, μεριμνά για τη συνεργασία των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ και για τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών. Η ΕΔΕ μπορεί με απόφασή της να αναθέσει και άλλες αρμοδιότητες στο Διευθυντή. Ο Διευθυντής επικουρείται από Αναπληρωτή Διευθυντή του ΔΠΜΣ, ο οποίος είναι μέλος της ΕΔΕ και αναλαμβάνει όποιες άλλες αρμοδιότητες του ανατεθούν από την ΕΔΕ μετά από πρόταση του Διευθυντή.


Β. Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΕ) των συνεργαζομένων Τμημάτων, τα μέλη που απαρτίζουν την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος και το Πανεπιστημιακό Τμήμα στο οποία ανήκουν είναι τα εξής:


Γ. Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος
Δ. Πληροφορίες
3.11. Τύπος Πτυχίου ΜΔΕ, Διατμηματικού Ε.Μ.Π. (βλ. συν. 3.11.α), ή Διαπανεπιστημιακού (βλ. συν. 3.11.β)

Σύμφωνα με την από 02.04.1999 Απόφαση της Συγκλήτου Ε.Σ. (5η/99 Συνεδρίαση, θέμα 4.3), καθιερώνονται οι συνημμένοι τύποι πτυχίων Μ.Δ.Ε., Διατμηματικού Ε.Μ.Π. ή Διαπανεπιστημιακού με συντονίζον ΑΕΙ το Ε.Μ.Π.

Με ευθύνη του Διευθυντή της Ε.Δ.Ε. και διοικητική φροντίδα του συντονίζοντος Τμήματος εκδίδονται έγκαιρα τα πτυχία Μ.Δ.Ε., με την ηλεκτρονική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ε.Μ.Π.

English Pagenot available
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση