Είστε εδώ

3.10. Περιεχόμενα μεταπτυχιακών μαθημάτων και διδάσκοντες

Η αναφορά στα μαθήματα γίνεται ανά ροή του προγράμματος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ

Β.1. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή στις συμβολικές γλώσσες: Mathematica, Matlab. Μαθηματικά μοντέλα στις φυσικές επιστήμες. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις με χρήση Mathematica και Matlab. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) με χρήση Mathematica και Matlab. Αριθμητικές μέθοδοι για ΜΔΕ με χρήση Matlab. Ειδικές εφαρμογές σε προβλήματα μαθηματικής Φυσικής.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ. Τζανετής, Επικ. Καθηγητής, Δ. Γκιντίδης, Επισκέπτης Ερευνητής, Χ. Τσίτουρας, Επισκέπτης Ερευνητής, Γενικό Τμήμα, Τομέας Μαθηματικών.

Β.2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Βασικές εξισώσεις μεταφοράς που διέπουν τα υδροδυναμικά πεδία. Θεωρία και μοντελοποίηση τύρβης. Αριθμητική επίλυση υδροδυναμικών ροών. Βασικά σχήματα διακριτοποίησης. Μόνιμα και μη μόνιμα προβλήματα. Συνοριακές συνθήκες εξωτερικών ροών. Μέθοδοι σύγκλισης των διακριτοποιημένων εξισώσεων μεταφοράς. Υπολογισμός του πεδίου ροής και της υδροδυναμικής αντίστασης γύρω από τυχαία σώματα. Ειδικές τεχνικές υπολογισμού. Το πρόβλημα της αυτοπρόωσης. Ροές με ελεύθερη επιφάνεια. Μέθοδοι σύγκλισης του ακριβούς προβλήματος. Μόνιμα και μη μόνιμα προβλήματα. Τεχνικές μεταβλητών (κινούμενων) πλεγμάτων. Χρήση λογισμικού που έχει αναπτυχθεί στο ΕΜΠ για τον υπολογισμό εξωτερικών υδροδυναμικών ροών.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγητής, Γ. Τζαμπίρας, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Β.3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Θεωρία Σφαλμάτων. Θεωρία και τεχνικές αναδρομής. Ανάλυση Σφαλμάτων. Μεταλλάκτες θερμοκρασίας, πίεσης, παροχής, υγρασίας, ταχύτητας ανέμων, ροπής, δύναμης, ήχου, κραδασμών. Συλλογή δεδομένων. Μετασχηματισμός Fourier στο συνεχές πεδίο. Μετασχηματισμός Fourier στο διακριτό πεδίο. Μετασχηματισμός Ζ. Συστήματα γραμμικά, αναλλοίωτα σε μετατοπίσεις, ευσταθή και μη, φίλτρα (αιτιοκρατικά). Η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων. Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι. Στοχαστικές διαδικασίες. Μη αιτιοκρατικά φίλτρα Wiener. Αριθμητικό λάθος λόγω πεπερασμένης ακρίβειας κατά την υλοποίηση φίλτρων. Εφαρμογές στην πράξη.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Σιμόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ν. Θεοδώρου, Καθηγητής, Κ. Παπαοδυσσεύς, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ

ΡΟΗ Ι: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

I.1 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΚΥΜΑΤΙ-ΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή. Απόσβεση Διατοιχισμού Σταθεροποίηση Διατοιχισμού. Δοκιμές δυναμικής συμπεριφοράς σε Κυματισμούς. Δοκιμές στο κανονικό σκάφος. Δοκιμές προτύπων σε δεξαμενές ρυμούλκησης. Πρόσθετη αντίσταση και ακούσια μείωση ταχύτητας σε κύματα. Τυχαία συμβάντα. Επίδραση των κινήσεων του πλοίου στους επιβάτες και το πλήρωμα. Κριτήρια υδροδυναμικής συμπεριφοράς σε κυματισμούς και εκούσια μείωση της ταχύτητας. Δυναμική συμπεριφορά ειδικών τύπων πλοίων. Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Επίδραση της μορφής της γάστρας στη δυναμική συμπεριφορά σε κυματισμούς.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Γρηγορόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Θ. Λουκάκης, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών

Ι.2 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Βασικές αρχές λειτουργίας των ιστιοπλοϊκών σκαφών. Δυναμικές ροές γύρω από τη γάστρα και τα παρελκόμενα ιστιοπλοϊκού σκάφους. Συνεκτικές ροές σε ιστιοπλοϊκά σκάφη. Πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς ιστιοπλοϊκών σκαφών. Συστηματικές σειρές ιστιοπλοϊκών σκαφών και ημιεμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης της συμπεριφοράς ιστιοπλοϊκών σκαφών.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Γρηγορόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Γ. Τζαμπίρας, Καθηγητής, Γ. Πολίτης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών

Ι.3 ΡΟΕΣ ΜΕ ΑΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή. Γνώσεις από τη θεωρία οριζουσών και τη Γραμμική 'Αλγεβρα. Τανυστική Ανάλυση, Τανυστικά πεδία, εσωτερική παράγωγος, συμμεταβλητή παράγωγος, ολοκληρωτικά θεωρήματα. Κινηματική και δυναμική της ρέουσας μάζας. Εξισώσεις Euler, Navier Stokes, εξίσωση της στροβιλότητας. Ποιοτική εξέταση της ροής γύρω από στερεό σώμα με άνωση. Μεθοδολογία, μοντέλα ομόρου. Κινηματική και δυναμική ελεύθερων φύλλων στροβιλότητας. Προσδεδεμένα φύλλα στροβιλότητας. Υπόθεση Joukowski, συνθήκες Kutta. Μαθηματικό μοντέλο του προβλήματος ροής γύρω από πτερύγιο. Σύγχρονες διατυπώσεις του προβλήματος ροής γύρω από ανωστικά σώματα υπό μορφή ολοκληρωτικών εξισώσεων. Θεωρήματα αναπαράστασης του δυναμικού, θεωρήματα αναπαράστασης της ταχύτητας. Εφαρμογή της θεωρίας των συνοριακών ολοκληρωτικών εξισώσεων στην επίλυση του προβλήματος παράλληλης ροής γύρω από δυσδιάστατο και τρισδιάστατο ανωστικό σώμα τυχαίας γεωμετρίας, Μέθοδος Hess and Smith, Μέθοδος Morino.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Πολίτης, Επικ. Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών

I.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Κατασκευή ναυτικών κινητήρων. Γενικά στοιχεία σχεδίασης κινητήρων. Βραδύστροφοι κινητήρες. Μεσόστροφοι κινητήρες. Σύστημα έγχυσης καυσίμου. Υψηλή ισχύς και υπερπλήρωση. Στροβιλοϋπερπληρωτές. Συμπιεστές. Στρόβιλοι. Συνδυασμός χαρακτηριστικών συμπιεστή-στροβίλου. Κατασκευή στροβιλοϋπερπληρωτών. Συστήματα στροβιλοπληρώσεως. Σύζευξη στροβιλοπληρωτή-κινητήρα. Ψύξη αέρα πληρώσεως. Εξελίξεις στην στροβιλοπλήρωση. Υψηλή υπερπλήρωση. Κινητήρες μειωμένης ψύξης. Αναβάθμιση (upgrading) και μετεφαρμογή (retrofit). Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, Στρόβιλοι ισχύος. Τάσεις εξέλιξης κινητήρων. Λειτουργία κινητήρων. Βαρέα καύσιμα, προβλήματος λόγω καυσίμου, Σύστημα καυσίμου. Λιπαντικά, Χαρακτηριστικά και ιδιότητες λιπαντικών, Φθορά του κινητήρα. Έδραση Κινητήρων. Δοκιμές κινητήρων, Δοκιμές Ξηράς, Δοκιμές θαλάσσης. Εκρήξεις στροφαλοθαλάμου, Πυρκαϊές θαλάμου σαρώσεως. Συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας, Μέθοδοι παρακολούθησης, Διάγνωση βλαβών, Προηγμένα συστήματα. Μέθοδοι μείωσης εκπομπής ρύπων. Εργασίες συντήρησης και επισκευών ναυτικών κινητήρων

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ν. Κυρτάτος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών

Ι.5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εφαρμογές της μοντελοποίησης , Τα τμήματα του κινητήρα. Είδη μοντέλων, Χωρικά μοντέλα, Μοντέλα όγκων ελέγχου. Αρχές μοντελοποίησης του υπερπληρωμένου κινητήρα DIESEL, Μαθηματικές μέθοδοι μοντελοποίησης. Συμπληρωματικά μοντέλα, Μοντέλα καύσεως, Μοντέλα μετάδοσης θερμότητας, Μοντέλα απόπλυσης, Μοντέλα τριβών, 'Αλλα μοντέλα. Μοντελοποίηση μεταβατικής απόκρισης. Χρήση μοντέλων ανάλυσης μέσω FEM. Μοντέλα συστημάτων προώσεως πλοίων, Απλό μοντέλο κινητήρα diesel, Έλεγχος κινητήρα, ρυθμιστές, Λεπτομερές μοντέλο συστήματος προώσεως, Μειωτήρες, συμπλέκτες, Σύζευξη κινητήρα έλικας, Απόκριση συστήματος σε ελιγμούς πλοίων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ν. Κυρτάτος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ι.6 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή - Ιστορικό Εξέλιξης Τύπων. Ορισμοί. Τύποι πλοίων Νέας Τεχνολογίας. Γενικά Χαρακτηριστικά σχεδίασης. Μορφή Γάστρας. Χαρακτηριστικά Ευστάθειας. Αντίσταση - Πρόωση. Υδροδυναμική Συμπεριφορά σε Κυματισμούς. Υλικά κατασκευής. Οικονομοτεχνική ανάλυση και Αξιολόγηση. Βελτιστοποίηση Κύριων Διαστάσεων και Μορφής Γάστρας. Παραδείγματα Εφαρμογής.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Παπανικολάου, Καθηγητής Ν. Ζαραφωνίτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ι.7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή-Ιστορικό Εξέλιξης Κανονισμών. Διατύπωση Προβλήματος Ευστάθειας και Ασφάλειας. Μεθοδολογία Προσέγγισης. Ευστάθεια 'Αθικτης Κατάστασης. Ευστάθεια Βεβλαμένης Κατάστασης. Προσομοίωση κατάκλισης σε κυματισμούς. Πειραματικός έλεγχος δυναμικής ευστάθειας κατά ΙΜΟ. Κανονισμοί SOLAS. Παραδείγματα Εφαρμογής στα Ε/Γ-Ο.Γ πλοία.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Παπανικολάου, Καθηγητής, Κ.Σπύρου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

I.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Θαλάσσιες ναυλαγορές charter & liner. Διαμόρφωση ναύλων. Ανταγωνιστικότητα πλοίου και σημαίας. Σημαίες ευκαιρίας. Συστήματα ποιότητας. Παράγοντες που επιδρούν στη θαλάσσια ασφάλεια. Ακτοπλοϊκές μεταφορές και cabotage. Ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Συστήματα διοίκησης λιμένων. Ανταγωνιστικότητα λιμένων. Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών. Προηγμένες τεχνολογίες στη ναυτιλία. Θεσμικά θέματα.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χ.Ν. Ψαραύτης, Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

I.9 ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΛΟΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Στερεά μοντέλα και βάσεις δεδομένων για κατασκευές υψηλής πολυπλοκότητας (ΣΜΥΠ). Μοντέλα αναδρομικής υποδιαίρεσης χώρου. Τεχνικές διαχείρισης μνήμης Η/Υ. Βέλτιστες τεχνικές απεικόνισης στον Η/Υ. Εφαρμογή τους στην επιτάχυνση της Διαχείρισης ΣΜΥΠ. Εικονική πραγματικό-ρητά: Θεωρία και Υπάρχοντα Συστήματα. Συνδυασμός Γεωμετρικού / Λειτουργικού μοντέλου με σύστημα εικονικής πραγματικότητας για εφαρμογή στο "Εικονικό Πλοίο".

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Κακλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ν. Σαπίδης, Ειδικός Επιστήμων, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ι.10 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Θερμοδυναμικοί Κύκλοι: Ατμοστροβίλου με προθερμαντήρες, ατμοστροβίλου με προθερ-μαντήρες και αναθέρμανση, συνδυασμένων κύκλων αεριοστροβίλου και ατμοστροβίλου. Επιλογή θερμοδυναμικού κύκλου και συνθηκών ατμού. Πρώτοι υπολογισμοί κυρίων παραμέτρων: Παροχής ατμού για δεδομένη ισχύ, εκλογή τύπου πτερυγώσεως, διαμέτρου πτερυγώσεως και αριθμού βαθμίδων, υπολογισμός ύψους πτερυγίων. Θέματα Αντοχής: Μηχανικές ιδιότητες των υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή πτερυγίων, αντοχή στροφείου, ταλαντώσεις κάμψεως στροφείου, αντοχή κελύφους, εμβόλου αντισταθμίσεως κ.λ.π. Χαρακτηριστικά ροπής, στρέψεως και ισχύος. Λειτουργία σε μερικό φορτίο: Βαθμός αποδόσεως σε μερικό φορτίο, ρύθμιση της παροχής με στραγγαλισμό, ρύθμιση της παροχής με μερική προσβολή. Ειδικά προβλήματα κατά τη λειτουργία σε μερικό φορτίο. Λειτουργία ατμοστροβίλων. Εφαρμογές ατμοστροβίλων στα πλοία.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι.Π. Ιωαννίδης, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ι.11 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα πλοίων. Συστήματα πρόωσης στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης: κύκλοι αεριοστροβίλου υψηλού βαθμού απόδοσης, συστήματα συνδυασμένου κύκλου, μαγνητο-ϋδροδυναμική πρόωση. Νέες μονάδες ηλεκ-τροπαραγωγής: κυψέλες καυσίμου. Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με ενέργεια από τη θάλασσα: ενέργεια κυμάτων, ενέργεια παλιρροιών, μετατροπή θερμικής ενέργειας ωκεανών. Για το κάθε σύστημα: περιγραφή, λειτουργική ανάλυση, οικονομικά στοιχεία, σύγχρονη κατάσταση, προοπτικές εξέλιξης.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χ.Α. Φραγκόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Ι.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Σύντομη περιγραφή των υδραυλικών δικτύων και συστημάτων πλοίων. Διακίνηση υγρών σε σωλήνες (τύποι σωλήνων και εξαρτημάτων, υδραυλικές απώλειες). Εισαγωγή στη διαμόρφωση, λειτουργία των αντλιών, τύποι αντλιών (υδροδυναμικές και θετικής μετατό-πισης). Βαθμοί απόδοσης, νόμοι ομοιότητας, ειδικός αριθμός στροφών, χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας, σπηλαίωση στις φυγόκεντρες αντλίες. Συνεργασία αντλιών με υδραυλικό δίκτυο, αντλίες εν σειρά και αντλίες και αντλίες παράλληλες, ευστάθεια λειτουργίας. Μεταβολή της παροχής αντλητικής εγκατάστασης. 'Αντληση υγρών διαφο-ρετικού ιξώδους και πυκνότητας. 'Αντληση υγρών στα πλοία και διαμόρφωση των αντλιών (αντλίες φορτίου, έρματος, τροφοδοτικές, γλυκού νερού κ.λ.π.). Ρόλος και δια-στασιολόγηση πιεστικού δοχείου. Εισαγωγή και περιγραφή των μεταβατικών φαινομένων (υδραυλικό πλήγμα). Υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης και πνευματικά συστήματα με έμφαση στις αντλίες θετικής μετατόπισης, στις βαλβίδες, στους επενεργητές μεταφοράς (έμβολα) και περιστροφής, στη λειτουργία και έλεγχο των κυκλωμάτων. Υποβρύχια συστήματα αύξησης της ωθήσεως μέσω κρυπτοσταθερής μονοφασικής και διφασικής ροής δια περιστρεφομένων δεσμών.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ.Ε. Παπαντώνης, Καθηγητής, Θ.Ν. Κωστόπουλος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ι.13 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή. Σχήμα και μέγεθος της Γης. Συστήματα Αναφοράς (ελλειψοειδή, δυσδιάστατα και τρισδιάστατα καρτεσιανά) και συν-τεταγμένες. Αζιμούθιο (αστρονομικό, μαγνητικό, γεωδαιτικό) και απόσταση (γεωδαισιακή γραμμή, μέγιστος κύκλος) στο ελλειψοειδές. Συστήματα Αναφοράς ναυτικών χαρτών (Ελλάδα, Ευρώπη, Διεθνή). Μετατροπές συντεταγμένων. Χαρτογραφικές απεικονίσεις (βασικές αρχές, παραμορφώσεις, απεικονίσεις για ναυτικούς χάρτες). Ναυτικοί Χάρτες (ψηφιακοί, αναλογικοί, θεωρία χαρτογραφικής γλώσσας, βασικά στοιχεία, χρήση). Εντοπισμός Θέσης και Πλοήγηση. Μέτρα ακριβείας. Ελκτικές δοκιμές πλοίων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ. Παραδείσης, Αναπλ. Καθηγητής, Β. Νάκος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ/κών

Ι.14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Δυναμική Χαλάρωση. Η μητρωική μέθοδος μελέτης των κατασκευών. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (ΜΠΣ). Βασικές έννοιες. Θεωρητικό υπόβαθρο της ΜΠΣ. Η μέθοδος Rayleigh-Ritz. Σύγχρονοι τρόποι διατύπωσης πεπερασμένων στοιχείων. Σφάλματα αριθμητικών λύσεων. Η μελέτη ναυπηγικών κατασκευών με προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Καρύδης, Επικ. Καθηγητής, Ν. Τσούβαλης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΡΟΗ II: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΙ.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Κατηγορίες θαλάσσιων κατασκευών. Περιγραφή συνθηκών περιβάλλοντος (άνεμος, ρεύματα, θαλάσσιοι κυματισμοί). Αναλυτικές θεωρίες θαλάσσιων κυματισμών. Υπέρθεση κυματισμών και ρεύματος. Σύντομη περιγραφή του στοχαστικού μοντέλου και των στατιστικών ιδιοτήτων των φυσικών θαλάσσιων κυματισμών. Φάσματα θαλάσσιων κυματισμών. Στατιστικές ιδιότητες των μεγίστων και ακρότατων τιμών.

Φορτίσεις σε θαλάσσιες κατασκευές μικρών και μεγάλων διαστάσεων: Προσέγγιση δυναμικής ροής, Τύπος του Morison. Εφαρμογές σε εύκαμπτες και κινούμενες θαλάσσιες κατασκευές. Μέθοδοι για την ισοδύναμη γραμμικοποίηση των μη γραμμικών δυνάμεων αντίστασης.

Προβλήματα περίθλασης και ακτινοβολίας για τον υπολογισμό των φορτίσεων σε κατασκευές μεγάλων διαστάσεων. Αναλυτικές, αριθμητικές λύσεις και προσεγγιστικές μέθοδοι επίλυσης. Αποτελέσματα για τυπικές θαλάσσιες κατασκευές. Φορτίσεις σε φυσικούς θαλάσσιους κυματισμούς.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ.Α. Μαυράκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.2 ΥΔΡΟMHXANIKH ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εξισώσεις κίνησης αγκυρωμένων κατασκευών. Στατική ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων αγκύρωσης απλών και πολλαπλών κλάδων. Δυνάμεις επαναφοράς από διάφορα είδη συστημάτων αγκύρωσης. Μη γραμμικότητες. Εξισώσεις Duffin και Μathieu. Υπολογισμός χρονικά μέσων, αργά και γρήγορα μεταβαλλόμενων δευτεροτάξιων δυνάμεων. Ακριβείς και προσεγγιστικές εκφράσεις. Πηγές απόσβεσης και μέθοδοι υπολογισμού (Απόσβεση από το σύστημα αγκύρωσης, δευτεροτάξια υδροδυναμική απόσβεση, αντίσταση τριβής, αλληλεπίδραση γραμμών αγκύρωσης και πυθμένα, κλπ.). Επίλυση των εξισώσεων κίνησης της αγκυρωμένης θαλάσσιας κατασκευής στο πεδίο του χρόνου και των συχνοτήτων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Μαυράκος, Καθηγητής, Ι. Χατζηγεωργίου, Δρ-Μηχ., Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.3 ΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εισαγωγή στη μελέτη της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου. Ορθογώνια ελάσματα υπό καμπτικές φορτίσεις. Λυγισμός ορθογώνιων ελασμάτων. Συμπεριφορά ενισχυμένων ελασμάτων υπό θλιπτικές φορτίσεις. Στοιχεία θεωρίας κυλινδρικών κελυφών. Εφαρμογή στο σχεδιασμό υποβρυχίων. Μεταλλική κατασκευή διάφορων σύγχρονων τύπων εμπορικών πλοίων. Κόπωση: μηχανισμός ανάπτυξης ρωγμών, παράγοντες που συντελούν στη κόπωση, μέθοδοι για τη μελέτη της.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Καρύδης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.4 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Χαρακτηριστικά των δυναμικών φορτίσεων και αποκρίσεων. Κατασκευαστική απόκριση συστημάτων ενός και πολλών βαθμών ελευθερίας σε περιοδική, κρουστική και στοχαστική διέγερση. Στατιστικές ιδιότητες της απόκρισης. Συνεχή συστήματα. Διακριτοποίηση. Φυσικές ιδιότητές τους για τη δυναμική ανάλυση. Εξισώσεις κίνησης. Επίλυση στο πεδίο συχνότητας και του χρόνου. Υπολογισμός της δυναμικής απόκρισης για τυπικές θαλάσσιες κατασκευές (πάσσαλοι, jacket εξέδρες).

Δυναμική ανάλυση "λεπτών" θαλάσσιων κατασκευών: Risers και γραμμές αγκύρωσης. Εξισώσεις κίνησης και μέθοδοι για την επίλυσή τους στο πεδίο συχνότητας και χρόνου.

Εισαγωγή στις ταλαντώσεις λόγω δινών. Αποκόλληση δινών σε σταθερούς και κινούμενους κυλίνδρους. Υπολογισμός της απόκρισης ελαστικών πακτωμένων κυλίνδρων και ελαστικά παραμορφώσιμων κατασκευών σε αποκολλούμενες δίνες.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Α. Μαυράκος, Καθηγητής, Γ.Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγητής, Ι. Χατζηγεωργίου, Δρ.-Μηχ., Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.5 ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ελαστική απόκριση κατασκευαστικών στοιχείων που υπόκεινται σε κρουστικά φορτία. Απόκριση κατασκευαστικών στοιχείων που υπόκεινται σε κρουστικά φορτία, στην πλαστική περιοχή. Δυναμική ανάλυση κατασκευών με αριθμητικές μεθόδους. Όλκιμη θραύση. Ψαθυρή θραύση. Μελέτη συγκρούσεων ναυπηγικών κατασκευών. Μελέτη προσαράξεων πλοίων. Το πρόβλημα της σφυρόκρουσης. Σχεδίαση κατασκευαστικών στοιχείων έναντι κρουστικών φορτίων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: E.Σαμουηλίδης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.6 ΥΛΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το θαλάσσιο περιβάλλον, οι θαλάσσιες κατασκευές και ο ρόλος της τεχνολογίας υλικών. Μηχανικές ιδιότητες και σχεδίαση θαλάσσιων κατασκευών. Μεταλλικά Υλικά (χάλυβες, κράματα αλουμινίου και τιτανίου, ανοξείδωτοι χάλυβες, κράματα χαλκού). H φθορά των μεταλλικών κατασκευών (Διάβρωση, Προστασία). Το οπλισμένο σκυρόδεμα και τα συστατικά του. Η φθορά του οπλισμένου σκυροδέματος. Πολυμερή και σύνθετα υλικά. Η φθορά πολυμερών και σύνθετων υλικών.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Μπατής, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Β. Παπάζογλου, Καθηγητής, Ν. Τσούβαλης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή στον κατασκευαστικό σχεδιασμό θαλάσσιων κατασκευών (κανονισμοί, αναλυτικές μέθοδοι, αριθμητικές μέθοδοι, μέθοδοι αξιοπιστίας κατασκευών). Αρχές και κριτήρια κατασκευαστικού σχεδιασμού. Φορτίσεις. Κατασκευαστικός σχεδιασμός τμημάτων θαλάσσιων κατασκευών. Σχεδιασμός για αποφυγή κόπωσης. Στοιχεία στοχαστικού σχεδιασμού και αξιοπιστίας κατασκευών. Μελέτες περιπτώσεων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: B. Παπάζογλου, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.8 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΜΗΜΑ Α: Γεωλογικές Ωκεανογρα-φικές έρευνες βυθού για την έδραση αγωγών - καλωδιώσεων στο βυθό.

Μεθοδολογία. Αποτύπωση πυθμένα. Ρεύματα βυθού. Φυσικές, γεωλογικές και ανθρωπογενείς επικινδυνότητες. Ιδιαιτερότητες του υποθαλάσσιου Ελλαδικού Χώρου. Ευστάθεια των επιφανειακών χαλαρών ιζημάτων του πυθμένα. Συνθήκες αυτοβύθισης αγωγών - καλωδίων. Προτάσεις ασφαλούς διέλευσης αγωγών-καλωδιώσεων και προστασίας (ταφής) καλωδιώσεων.

Παραδείγματα: Υποθαλάσσιες έρευνες για τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Υποθαλάσσιες έρευνες για την τοποθέτηση αγωγού ΕΚΟ στη Θεσσαλονίκη, Υποθαλάσσιες Έρευνες για την τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών (ΟΤΕ) στο Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επίσκεψη στο ιζηματολογικό γεωτεχνικό εργαστήριο του ΕΚΘΕ.

Ολοήμερο ερευνητικό ταξίδι στο Σαρωνικό με το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ. Επίδειξη οργάνων - μεθοδολογιών. 'Ασκηση εν πλω.

ΤΜΗΜΑ Β : Επισκόπηση συστημάτων ιχθυοκαλλιεργειών παράκτιας και ανοικτής θάλασσας.

ΤΜΗΜΑ Γ : Θέματα ωκεάνιας τηλεπισκόπισης και επιχειρησιακής ωκεανογραφίας.

TMHMA Δ : Εφαρμογές με τη βοήθεια Η/Υ μεθόδων υπολογισμού φορτίσεων και κινήσεων θαλάσσιων κατασκευών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ.Α. Μαυράκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Β.Λυκούσης, Δόκτωρ Ερευνητής Β, Σ. Κλαουδάτος, Δόκτωρ Ερευνητής Α, Τ. Σουκισιάν, Δρ. Επιστημονικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΙΙ.9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή: Γεωλογικό Περιβάλλον, Δομή του εδάφους, Ονοματολογία, επί τόπου τάσεις, Διαπερατότητα, διαγράμματα ροής εντός του εδάφους. Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους: Ενεργές τάσεις, Συμπιεστότητα, Αντοχή. Κοκκώδη εδάφη, Συνεκτικά εδάφη, Στερεοποίηση. Κατάταξη εδαφών. Θεωρίες αστοχίας: Κριτήριο Mohr - Coulomb, Θεωρία Rankine, Θεωρία Coulomb. Φέρουσα ικανότητα του εδάφους: Θεωρία Terzaghi για αβαθείς θεμελιώσεις, Επιτρεπόμενη τάση. Επιρροή εκκεντρότητας, κλίσης της φόρτισης και υπόγειου νερού. Βαθιές θεμελιώσεις, Φέρουσα ικανότητα πασσάλων. Καθιζήσεις, Διόρθωση λόγω βάθους θεμελίωσης. Ρυθμός εξέλιξης των καθιζήσεων. Ευστάθεια πρανών: Μηχανισμοί αστοχίας των πρανών. Θεωρίες υπολογισμού συντελεστού ασφαλείας. Θεμελίωση εξεδρών: Φέρουσα ικανότητα υπό κυκλική φόρτιση.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Σακελλαρίου, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ/κών

ΙΙ.10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Σχεδίαση και χαρακτηριστικά πλωτών κυματοθραυστών. Αγκυρώσεις. Δυναμική συμπεριφορά. Ευστάθεια πρανών: Υπολογισμός συντελεστού ασφαλείας πρανών, επιρροή τάσεων του νερού των πόρων, επιρροή μεταβολής της στάθμης των υδάτων. Φορτίο κύματος, φορτίο σεισμού. Κυματοθραύστες: Μόρφωση, υπολογισμός ευστάθειας. Κρηπιδότοιχοι: Κρηπιδότοιχοι ανοικτού τύπου - υπολογισμός φορτίσεων πασσάλων. Κρηπιδότοιχοι κλειστού τύπου-υπολογισμός ευστάθειας.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Σακελλαρίου, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ/κών, Σ. Α. Μαυράκος , Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙ.11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών. Δυναμική Χαλάρωση. Η μητρωική μέθοδος μελέτης των κατασκευών. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (ΜΠΣ). Βασικές έννοιες. Θεωρητικό υπόβαθρο της ΜΠΣ. Η μέθοδος Rayleigh-Ritz. Σύγχρονοι τρόποι διατύπωσης πεπερασμένων στοιχείων. Σφάλματα αριθμητικών λύσεων. Η μελέτη ναυπηγικών κατασκευών με προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Καρύδης, Επικ. Καθηγητής, Ν. Τσούβαλης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΡΟΗ ΙII: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

III.1 KYMATIKA ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Το θαλάσσιο περιβάλλον ως φορέας κυματικών φαινομένων. Φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού. Επισκόπηση βασικών εννοιών και εξισώσεων της Μηχανικής Ρευστών. Παραγωγή κυματικών εξισώσεων για κύματα βαρύτητας και ακουστικά κύματα. Αναλυτικές λύσεις κυματικών εξισώσεων (επίπεδο, κυλινδρικό, σφαιρικό κύμα, σημειακές πηγές κυματισμών στον ελεύθερο χώρο και σε κυματοδηγούς). Βασικά κυματικά φαινόμενα: συμβολή, ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση (σκέδαση), αρχή του Huygens. Γενικές μέθοδοι επίλυσης των κυματικών εξισώσεων. Γεωμετρική κυματική. Παραγωγή των εξισώσεων της γεωμετρικής κυματικής ως υψίσυχνης ασυμπτωτικής προσέγγισης των κυματικών εξισώσεων. Εξισώσεις ακτινών. Εξισώσεις πλάτους. Η αρχή των Ήρωνος-Fermat: Ένας εναλλακτικός τρόπος παραγωγής των εξισώσεων της γεωμετρικής κυματικής. Αναλυτικές λύσεις των εξισώσεων της γεωμετρικής κυματικής. Διάθλαση σε ανομοιογενές μέσο με αργά μεταβαλλόμενο δείκτη διάθλασης. Ακτίνες σε στρωματοποιημένα μέσα. Ακουστικό κανάλι στη θάλασσα. Ειδικά θέματα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων σε ρηχές θάλασσες. Ειδικά θέματα διάδοσης των κυμάτων βαρύτητας σε ρηχές θάλασσες.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Αθανασούλης, Καθηγητής, Κ. Μπελιμπασάκης, Ειδικός Επιστήμων, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙΙ.2 ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Επισκόπηση των φυσικών νόμων και της μαθηματικής διατύπωσης των προβλημάτων διάδοσης κυματισμών ελεύθερης επιφάνειας. Διαφορικός λογισμός συναρτησιακών και τελεστών. Τελεστές παραγόμενοι από δυναμικό. Μεταβολικές διατυπώσεις. Αρχή του Hamilton. Μεταβολικές αρχές της μηχανικής και της υδροδυναμικής. Η έννοια της ασυμπτωτικής προσέγγισης. Ασυμπτωτική προσέγγιση ολοκληρωμάτων. Ασυμπτωτικές μέθοδοι επίλυσης συνήθων και μερικών διαφορικών εξισώσεων. Ασυμπτωτικές μέθοδοι και μεταβολικές αρχές. Παραγωγή μη-γραμμικών μοντέλων για τη διάδοση θαλασσίων κυματισμών σε νερό ενδιάμεσου βάθους και σε ρηχό νερό (εξισώσεις mild-slope, Boussinesq, KdV, Stokes, εξισώσεις ρηχού νερού). Κύματα Stokes σε περιβάλλον μεταβαλλόμενης βαθυμετρίας. Αλληλεπίδραση κυμάτων πολύ διαφορετικού μήκους κύματος. Διαμόρφωση ντετερμινιστικών κυματισμών σε περιβάλλον μεταβαλλόμενης βαθυμετρίας. Μη-γραμμικές αλληλεπιδράσεις κύματος-κύματος. Μοντέλα μετασχηματισμού φάσματος θαλασσίων κυματισμών σε περιβάλλον μεταβαλλόμενης βαθυμετρίας.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ.Α. Αθανασούλης, Καθηγητής, Κ. Μπελιμπασάκης, Ειδικός Επιστήμων, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙΙ.3 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Γενική περιγραφή της ατμόσφαιρας και των χαρακτηριστικών της. Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας. Ηλιακή, γήινη και ατμοσφαιρική ακτινoβολία. Μετρήσεις ατμοσφαιρικών παραμέτρων (Βασικές αρχές των οργάνων ατμοσφαιρικών μετρήσεων, πειραματικές διατάξεις ατμοσφαιρικών μετρήσεων). Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα ΑΟΣ (Δομή, βασικές εξισώσεις τυρβώδους ροής, τυρβώδης κινητική ενέργεια, επιφανειακό ΑΟΣ και το στρώμα ανάμειξης, ΑΟΣ πάνω στη θάλασσα). Δυναμική της ατμόσφαιρας. Κλίμακες ατμοσφαιρικών κινήσεων. Φαινόμενα μέσης κλίμακας (θερμικές κυκλοφορίες). Αριθμητική επίλυση των βασικών εξισώσεων. Αριθμητικά μοντέλα. Αρχικές και οριακές συνθήκες - παραμετροποιήσεις. Χρήση αριθμητικών μοντέλων για υπολογισμό βασικών παραμέτρων θαλάσσιου περιβάλλοντος

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Κάλλος, Επίκ. Καθηγητής, Κ. Χέλμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ.

ΙΙΙ.4 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού (αλατότητα των ωκεανών, θερμοκρασία των ωκεανών, πυκνότητα του θαλάσσιου νερού, τύποι και μάζες νερού). Δυναμική των Ωκεανών (Δρώσες δυνάμεις, εξισώσεις Navier-Stokes, εξισώσεις διατήρησης απουσία διάχυσης, μοριακή διάχυση, τυρβώδης διάχυση, τάσεις Reynolds, εξισώσεις μέσης ροής, ρεύματα απουσίας και παρουσίας τύρβης, στροβιλισμός, κυκλοφορία ωκεανών). Όργανα και μέθοδοι μέτρησης διαφόρων φυσικών παραμέτρων στη θάλασσα. Διαχείριση ωκεανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών. Κέντρα και βάσεις ωκεανογραφικών δεδομένων. Κλιματολογικοί 'Ατλαντες. Ημερήσιο Ερευνητικό ταξίδι στο Σαρωνικό. Επίδειξη οργάνων, μεθοδολογιών, και λήψη μετρήσεων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Λασκαράτος, Επικ. Καθηγητής, Tμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ, Ε. Μπαλόπουλος, Ερευνητής Α, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

III.5 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Εισαγωγή. Μορφολογία πυθμένα. Ιζήματα πυθμένα. Θαλάσσια περιβάλλοντα. Ωκεάνιος φλοιός. Γεωλογικό αρχείο. Στοιχεία τεκτονικής. Ευστατικές κινήσεις. Φάσεις. Σφαιρική τεκτονική. Θαλάσσιος ορυκτός πλούτος. Μεταφορά και απόθεση ιζημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον (λεπτόκοκκα ιζήματα, κοκκώδη κλαστικά ιζήματα), ρεύματα βυθού, ιζηματοδρομές , διάβρωση - επαναιώρηση, επεισοδιακή μεταφορά ιζημάτων, Ροές βαρυτικών ιζημάτων (κατολισθήσεις, τουρβιδιτικές ροές κ.λ.π.), ευστάθεια ιζημάτων βυθού στην υφαλοκρηπίδα-υφαλοπρανές, ευστάθεια προδελταϊκών αποθέσεων. Λιθοακουστική (σεισμική) στρωματογραφία (βασικές έννοιες, μεθοδολογία, όργανα πεδίου, ερμηνεία ακουστικών - σεισμικών ανακλάσεων και χρονοστρωματογραφική σύνθεση, ακουστικές ακολουθίες, φάσεις και περιβάλλοντα απόθεσης ιζημάτων, ευστατικές ανυψώσεις και ταπεινώσεις της στάθμης της θάλασσας, εφαρμογή της λιθοακουστικής στρωματογραφίας στον εντοπισμό υδρογονανθράκων). Γεωλογία του υποθαλάσσιου Ελλαδικού χώρου (γεωδυναμική εξέλιξη, τεκτονική, ηφαιστειότητα, νεοτεκτονική ιζηματογένεση στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του τεταρτογενούς, κατακόρυφες κινήσεις - ευστατικές ταπεινώσεις της στάθμης της θάλασσας, ιζηματολογικές φάσεις, ιζηματοδομές, ρυθμοί ιζηματογένεσης κατά τη διάρκεια του Α' πλειστόκαινου - ολόκαινου (250-0 Κα). Παραδείγματα: Βόρειο, Κεντρικό, Νότιο Αιγαίο, Κορινθιακός, Θερμαϊκός, Σαρωνικός.Υποθαλάσσια τεχνική γεωλογία. Γεωτεχνική Ευστάθεια υποθαλασσίων πρανών. Παραδείγματα. Ολοήμερο ερευνητικό ταξίδι στον Σαρωνικό. Επίδειξη οργάνων μεθοδολογιών κλπ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ν. Κονισπολιάτης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχ/κών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Β. Λυκούσης, Ερευνητής Β, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΙΙΙ.6 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εισαγωγή. Θαλάσσιες ροές και η σημασία τους. Εξισώσεις κινήσεως ρηχού στρώματος ρευστού σε περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Τυρβώδεις ροές σε πολύ μεγάλο αριθμό του Reynolds. Οργανωμένες ροϊκές δομές και τυχαίες διακυμάνσεις ροής. Στατιστική θεωρία της τύρβης. Τυρβώδης διάχυση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μοντελοποίηση θαλάσσιων ροών μεγάλης κλίμακας. Aλληλεπίδραση ατμόσφαιρας- θάλασσας. Στοχαστική προσομοίωση ροών μεγάλης κλίμακας.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ.Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγητής,Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙΙ.7 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Κυματικά φαινόμενα στη θάλασσα. Ανεμογενείς κυματισμοί, χαρακτηριστικά μεγέθη. Βραχυχρόνια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια θεώρηση. Κυματικό κλίμα.

Στοιχεία της θεωρίας των στοχαστικών διαδικασιών και των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων: Ορισμός και πιθανοθεωρητικός χαρακτηρισμός στοχαστικών μεταβλητών και στοχαστικών συναρτήσεων. Πράξεις μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Μετασχηματισμοί τυχαίων μεταβλητών. Στοχαστικές διαδικασίες δευτέρας τάξεως. Μέση τετραγωνική σύγκλιση. Μέσος τετραγωνικός λογισμός (διαφόριση, ολοκλήρωση). Στάσιμες και εργοδικές στοχαστικές διαδικασίες. Ειδικά μοντέλα στοχαστικών διαδικασιών. Φασματική αναπαράσταση (διακριτό φάσμα, συνεχές φάσμα). Κανονικές στοχαστικές διαδικασίες. Προβλήματα τομών και μεγίστων τιμών. Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ). Πηγές στοχαστικότητας. Στοχαστική διέγερση. ΣΔΕ με στοχαστικούς συντελεστές.

Εφαρμογή στο κυματικό πεδίο: Χαρακτηριστικές κλίμακες χώρου και χρόνου. Ανύψωση της επιφάνειας της θάλασσας ως Gaussian στοχαστικό πεδίο. Στοχαστική μοντελοποίηση των πεδίων πίεσης και ταχύτητας. Αναλυτική μελέτη του κατευθυντικού φάσματος. Φασματικά μοντέλα διάδοσης κυματισμών σε βαθιές και ρηχές θάλασσες. Μακροχρόνια στοχαστική μοντελοποίηση κυματικού κλίματος. Περίοδος επανεμφάνισης. Το κύμα των Ν ετών. Δυναμική επιπλεόντων στερεών σωμάτων. Δυναμικές αποκρίσεις σε θαλάσσιους κυματισμούς.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ: Κυματολογικά και ανεμολογικά δεδομένα Ελληνικών θαλασσών και Ευρωπαϊκών Ακτών. Γραμμικά συστήματα. Μετασχηματισμός Laplace.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ.Α. Αθανασούλης, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΙΙΙ.8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Διάδοση Η/Μ ακτινοβολίας. Δορυφορική τεχνολογία. Επεξεργασία εικόνας. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). Εφαρμογές τηλεπισκόπησης. Συνδυασμένη χρήση ΓΣΠ και δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Διεθνή Προγράμματα Τηλεπισκόπησης και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Εισαγωγή στις χωρικές βάσεις δεδομένων. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των χωρικών οντοτήτων. Ψηφιακά μοντέλα χωρικών δεδομένων. Δομές γραφικών ψηφιακών δεδομένων. Ποιότητα και σφάλματα χωρικών βάσεων δεδομένων. Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου, Ανταλλαγή ψηφιακών χωρικών δεδομένων.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: K. Καρτάλης, Λέκτορας, Τμήμα Φυσικό, ΕΚΠΑ. Λ. Τσούλος, Επικ. Καθηγητής,Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηx/κών

ΙΙΙ.9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εισαγωγή. Λειτουργία των φυσικών συστημάτων. Η δυναμική και η λειτουργία του πλανήτη γη. Γνωριμία με το θαλάσσιο χώρο του πλανήτη μας. Ο υδρολογικός κύκλος και ο ρόλος των ωκεανών. Η δυναμική και η λειτουργία του θαλάσσιου συστήματος. Οι μέθοδοι έρευνας των θαλάσσιων συστημάτων. Η χρήση του θαλάσσιου χώρου από τον άνθρωπο. Αρχές διαχείριση θαλασσίων συστημάτων. Η ανάγκη για προστασία του θαλάσσιου χώρου. Το θαλάσσιο σύστημα της Μεσογείου. Οι Ελληνικές θάλασσες (Παραδείγματα δυναμικής και λειτουργίας τους)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χ. Αναγνώστου, Ερευνητής Β, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΙΙΙ.10 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Κατηγορίες θαλάσσιων κατασκευών. Περιγραφή συνθηκών περιβάλλοντος (άνεμος, ρεύματα, θαλάσσιοι κυματισμοί). Αναλυτικές θεωρίες θαλάσσιων κυματισμών. Υπέρθεση κυματισμών και ρεύματος. Φορτίσεις σε θαλάσσιες κατασκευές μικρών και μεγάλων διαστάσεων: Προσέγγιση δυναμικής ροής, Τύπος του Morison. Εφαρμογές σε εύκαμπτες και κινούμενες θαλάσσιες κατασκευές. Μέθοδοι για την ισοδύναμη γραμμικοποίηση των μη γραμμικών δυνάμεων αντίστασης.

Προβλήματα περίθλασης και ακτινοβολίας για τον υπολογισμό των φορτίσεων σε κατασκευές μεγάλων διαστάσεων. Αναλυτικές, αριθμητικές λύσεις και προσεγγιστικές μέθοδοι επίλυσης. Αποτελέσματα για τυπικές θαλάσσιες κατασκευές. Φορτίσεις σε φυσικούς θαλάσσιους κυματισμούς.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ.Α. Μαυράκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

English Pagenot available
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση