Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ και του ΔΔ ορίζονται ως εξής:

Α. Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης

(α) Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) τουλάχιστον μαθήματα του ΠΜΣ από αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα μαθημάτων, που αναφέρεται στη συνέχεια στο εδάφιο (ε), καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακή εργασία. Τα εννέα (9) τουλάχιστον από τα δώδεκα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα τρία (3) το πολύ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) ανήκουν στα μαθήματα βάσεως και πέντε (5) τουλάχιστον στα μαθήματα της ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής και σημειώνονται με έντονα γράμματα στο πίνακα του εδαφίου (ε). Η επιλογή της γίνεται από τον υποψήφιο κατά την εγγραφή του και επικυρώνεται από την ΕΔΕ. Τα υπόλοιπα τρία (3) το πολύ κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα επιλέγονται από τον ΜΣ με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος-συμβούλου Καθηγητή, βλέπε εδάφιο (στ), από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα της ροής που παρακολουθεί ή/και των άλλων ροών, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις του εδαφίου (ε) του άρθρου αυτού, με βάση και την μεταπτυχιακή του εργασία.

(β)  Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τις μεταπτυχιακές εργασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα στις προπτυχιακές σπουδές των συμμετεχόντων Τμημάτων. Πρόσθετη εξεταστική περίοδος δεν επιτρέπεται. Η ΕΔΕ όμως μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να αποδέχεται για ειδικούς λόγους οι οποίοι θα αποδεικνύονται, επανεξέταση ενός σπουδαστή σε ορισμένα μαθήματα. 

(γ)  Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του ΜΔΕ υποδιαιρείται σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών και μέρους ή όλων των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων βάσης και ροής που ακολουθεί ο μεταπτυχιακός σπουδαστής και το τρίτο στη παρακολούθηση των ενδεχόμενων υπολειπόμενων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας.

(δ)  Η μεταπτυχιακή εργασία ανατίθεται στον μεταπτυχιακό φοιτητή (ΜΦ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου παρακολούθησης του ΔΠΜΣ, με το πέρας της παρακολούθησης των υποχρεωτικών τουλάχιστον μαθημάτων βάσης και ροής που παρακολουθεί. Για τη περάτωσή της διατίθεται το τρίτο εξάμηνο σπουδών του ΜΦ στο ΔΠΜΣ. Εφ’ όσον όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, διατίθεται το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών του για την περάτωση της πτυχιακής του εργασίας που αποτελεί και το μέγιστο χρονικό διάστημα περάτωσης του ΔΠΜΣ από την ένταξη του μεταπτυχιακού φοιτητή σ’ αυτό.

(ε)  Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα ροής (ναυτική τεχνολογία, θαλάσσια και παράκτια τεχνολογία, θαλάσσια επιστήμη) και μαθήματα βάσης. Τα μαθήματα ομαδοποιούνται σε α) υποχρεωτικά που περιλαμβάνουν τέσσερα μαθήματα βάσης και πέντε τουλάχιστον μαθήματα ροής και β) τρία το πολύ μαθήματα επιλογής. Για κάθε ένα των μαθημάτων προβλέπονται ώρες παραδόσεων και φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχή στις ασκήσεις. Αναλυτικά, τα μαθήματα φαίνονται στους Πίνακες Μαθημάτων που ακολουθούν:

Πίνακες Μαθημάτων

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Έτος 2002-2003
Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Εαρινό Εξάμηνο 2002-2003

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εαρινό Εξάμηνο 2002-2003

ΡΟΗ  Ι:  ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ1

ΡΟΗ ΙΙ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ1

1Με έντονους χαρακτήρες σημειώνονται τα Υποχρεωτικά μαθήματα της Ροής. Για τα μαθήματα επιλογής απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον τριών (3)

ΡΟΗ ΙIΙ  : ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ2

 

2Υποχρεωτικά για όλες τις ροές

(στ) Για κάθε ΜΦ ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων σύμβουλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92. Ο ορισμός γίνεται από την ΕΔΕ με κριτήριο τη συγγένεια προς την ειδικότερη γνωστική περιοχή του υποψηφίου, όπως αυτή προκύπτει από τη κατεύθυνση σπουδών που επέλεξε. Ο επιβλέπων-σύμβουλος Καθηγητής έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας του ΜΦ και προσυπογράφει τον πίνακα μαθημάτων που επιλέγει ο ΜΦ.

(ζ) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), ανάλογα με το Τμήμα προέλευσης των υποψηφίων, αποφασίζει και τα τυχόν επιπλέον μαθήματα που θα πρέπει αυτοί να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς πριν ενταχθούν στο ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται από τον Πίνακα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων που συνεργάζονται στο ΔΠΜΣ. Η ΕΔΕ μπορεί επίσης με απόφασή της, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του διδάσκοντα, να απαλλάσσει επιλεγέντες για το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ μεταπτυχιακούς σπουδαστές από την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων του, εφ’ όσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συναφή μαθήματα στις προπτυχιακές ή άλλες μεταπτυχιακές τους σπουδές.

(η) Μεταβολές ή συγχωνεύσεις μαθημάτων, σεμιναριακή διδασκαλία τους και κάθε είδους σχετικές τροποποιήσεις του προγράμματος μπορούν να γίνουν με τεκμηριωμένες αποφάσεις της ΕΔΕ, ανάλογα με την πρόοδο και τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνικής, και τις ανάγκες του ΔΠΜΣ, εφόσον δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ.

Β.   Για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

(α) Οι κάτοχοι ΜΔΕ μπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

(β) Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή κατόχου ΜΔΕ ως υποψήφιου διδάκτορα (ΥΔ) είναι (α) θετική εισήγηση της ΕΔΕ προς το αρμόδιο Τμήμα συνοδευόμενη από πρόταση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5α του Ν. 2083/92 και (β) αποδοχή του Τμήματος. 

(γ) Μετά την θετική αξιολόγηση του Τμήματος και την έγκριση από τη ΓΣΕΣ της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ένα τουλάχιστον μέλος της οποίας ανήκει στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π, η τελευταία ορίζει σε συνεργασία με τον ΜΦ το θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να υποχρεώσει τον ΜΦ να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 3 το πολύ πρόσθετα μεταπτυχιακά μαθήματα στην επιστημονική περιοχή της διατριβής του, τα οποία παρέχονται στα πλαίσια είτε του παρόντος ΔΠΜΣ, είτε άλλου  Διατμηματικού ή οργανωμένου Προδιδακτορικού ΠΜΣ του ΕΜΠ. Η υποβολή της διδακτορικής διατριβής προς κρίση γίνεται μετά την επιτυχή εξέταση στα πρόσθετα αυτά μαθήματα.

(δ) Για τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των μαθημάτων εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα στις προπτυχιακές σπουδές του ΕΜΠ. Πρόσθετη εξεταστική περίοδος δεν επιτρέπεται, μπορούν όμως να εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις αντίστοιχες διατάξεις οι οποίες ισχύουν για την απόκτηση του ΜΔΕ, με απόφαση της ΕΔΕ.

(ε) Κάτοχοι ισοδύναμου τίτλου ΜΔΕ προερχόμενοι από συναφή Τμήματα σχετικής θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί ως ΥΔ για την απόκτηση ΔΔ μετά από εισήγηση της ΕΔΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ συμμετέχοντος Τμήματος, αφού ληφθεί υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών τους. Αναλόγως δε με την κατεύθυνση των μεταπτυχιακών σπουδών τους η ΕΔΕ καθορίζει τα τυχόν πρόσθετα μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν και στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς πριν αυτοί γίνουν δεκτοί ως ΥΔ.