Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

ΡΟΗ  Ι:  ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ1

ΡΟΗ ΙΙ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ1

1Με έντονους χαρακτήρες σημειώνονται τα Υποχρεωτικά μαθήματα της Ροής . Για τα μαθήματα επιλογής απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον τριών (3)

ΡΟΗ ΙIΙ  : ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΣ2

 

2Υποχρεωτικά για όλες τις ροές

Ροή Ι: Ναυτική Τεχνολογία
Ροή ΙΙ:  Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία
Ροή ΙΙΙ: Θαλάσσια επιστήμη
IV: Μαθήματα Βάσεως

Ακαδημαϊκό Ημερόλογιο

Ακαδημαϊκό Έτος 2002-2003
Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Εαρινό Εξάμηνο 2002-2003