Δ.Π.Μ.Σ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

1. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

(α) To ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στο επιστημονικό πεδίο  «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης» μετά από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών. 

(β) Παρέχει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) μετά τη λήψη του ΜΔΕ, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Γενικά

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 12, παραγ. 1γ, του Ν. 2083/92 συγκροτείται Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), στην οποία συμμετέχουν όλες οι Σχολές και τα Τμήματα που οργανώνουν το ΠΜΣ. Το πλήθος των μελών εξ εκάστου Τμήματος είναι ανάλογο του αριθμού των μαθημάτων που αυτό προσφέρει στο ΔΠΜΣ. Η ΕΔΕ απαρτίζεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., τρία προς το παρόν ακόμα μέλη ΔΕΠ εκπροσώπους της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, έναν εξ εκάστου των υπολοίπων Τομέων της Σχολής πλην εκείνου που ανήκει ο Διευθυντής, και από ένα μέλος ΔΕΠ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Μηχανολόγων Μηχανικών (ΜΜ), Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (ΗΜ & Μ Η/Υ), Τμήματος Φυσικής (ΤΦ) του ΕΚΠΑ, καθώς και έναν εκπρόσωπο του ΕΚΘΕ. Τα μέλη της ΕΔΕ εκλέγονται με τριετή θητεία μεταξύ των διδασκόντων του προγράμματος από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των αντίστοιχων Σχολών/Τμημάτων. 

(β) Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση του ΠΜΣ, την επιλογή των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, την εισήγηση για ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, τον ορισμό των μελών των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, και γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό, την υποστήριξη και τον έλεγχο λειτουργίας του ΠΜΣ, καθώς και για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε αυτό στο πλαίσιο κανόνων που η ΕΔΕ εισηγείται, επεξεργάζεται η Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και εγκρίνει η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π.  

(γ) Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η παρουσία του ημίσεως συν ένα τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις της ΕΔΕ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην ΕΔΕ επικρατεί η γνώμη του Διευθυντού του ΔΠΜΣ. Με απόφαση της ΕΔΕ είναι δυνατόν να διευρυνθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων Τμημάτων στο ΔΠΜΣ ανάλογα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο του ΔΠΜΣ, και εφ’ όσον μέλη τους έχουν αναλάβει τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των μελών της ΕΔΕ και η αντιπροσώπευση κάθε συμμετέχοντος Τμήματος σ’ αυτή επανακαθορίζεται με βάση τον αριθμό των προσφερομένων από κάθε Τμήμα μαθημάτων στο ΠΜΣ. 

(δ) Ο διευθυντής του ΔΠΜΣ συγκαλεί την ΕΔΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την τήρηση των αποφάσεών της. Επίσης, μεριμνά για τη συνεργασία των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ και για τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών. Η ΕΔΕ μπορεί με απόφασή της να αναθέσει και άλλες αρμοδιότητες στο Διευθυντή. Ο Διευθυντής επικουρείται από Αναπληρωτή Διευθυντή του ΔΠΜΣ, ο οποίος είναι μέλος της ΕΔΕ και αναλαμβάνει όποιες άλλες αρμοδιότητες του ανατεθούν από την ΕΔΕ μετά από πρόταση του Διευθυντή.

Β. Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

Μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΕ) των συνεργαζομένων Τμημάτων, τα μέλη που απαρτίζουν την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος και το Πανεπιστημιακό Τμήμα στο οποία ανήκουν είναι τα εξής:

1. Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

α. Σχολή  Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

1. Καθηγητής Σ.Α. Μαυράκος, Διευθυντής ΔΠΜΣ, Τομέας Θαλάσσιων Κατασκευών

2. Καθηγητής Γ.Α. Αθανασούλης, Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

3.  Καθηγητής Α. Παπανικολάου, Τομέας Μελέτης Πλοίου και Οικονομικής Θαλάσσιων Μεταφορών

4.  Αναπλ. Καθηγητής Χ. Φραγκόπο υλος, Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας  

β. Σχολή  Μηχανολόγων Μηχανικών

Καθηγητής Δ. Παπαντώνης, Τομέας Ρευστών

γ.  Σχολή  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Καθηγητής Ι. Σταθόπουλος, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

δ.  Σχολή  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παραδείσης, Τομέας Τοπογραφίας

ε.  Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναπλ. Καθηγητής Δ.Τζανετής, Τομέας Μαθηματικών

2. Από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

α.  Τμήμα Φυσικής

  Καθηγητής Γ. Κάλλος, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών

3. Από το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ)

Γ. Χρόνης, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Γ. Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος

Ι. Κάντας, Κ. Αναγνώστου

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(α) Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή ομοταγών ισοτίμων και αναγνωρισμένων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ισοτίμων και αναγνωρισμένων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής κυρίως θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης σε ποσοστό το οποίο θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Τέλος, γίνονται επίσης δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών, ως ο νόμος ορίζει.

(β) Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.  Ειδικότερα, οι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών συνεκτιμώνται τα εξής κυρίως κριτήρια:  

  • Γενικός βαθμός πτυχίου  

  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ

  • Η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα και Ακαδημαϊκό έτος

  • Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο

  • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και τις πιθανές δημοσιεύσει

Πέραν αυτών λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα :  

  • Τυχόν τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου

  • Γνώσεις πληροφορικής

  • Συστατικές επιστολές ή, εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

(γ) Η ΕΔΕ καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών και τους συντελεστές βαρύτητάς τους, καθώς και τα τυχόν συμπληρωματικά κριτήρια ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων θα συνεκτιμάται κατά την εκλογή.

(δ) Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, βαθμίδας τουλάχιστον Αναπληρωτή Καθηγητή, που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ από τα μέλη της. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) και σε τέσσερα έτη για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) από την εγγραφή στο ΜΔΕ.

Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Διοίκηση του Προγράμματος
Κριτήρια Επιλογής
Διάρκεια Σπουδών