Είστε εδώ


Τομείς

Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών

Καλύπτονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση πλοίων συμβατικής και νέας τεχνολογίας. Μελέτη και σχεδίαση πλοίων με Η/Υ (CASD). Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη μελέτη πλοίου. Εφαρμογές γεωμετρικής σχεδίασης με Η/Υ (CAGD). Κανονισμοί ευστάθειας και ασφάλειας πλοίου. Τεχνοοικονομικά κριτήρια και οικονομική ανάλυση της μελέτης και λειτουργίας πλοίου. Τεχνικοοικονομικές προδιαγραφές και σύμβαση ναυπήγησης. Οικονομική θαλασσίων μεταφορών. Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επιχειρησιακή έρευνα θαλασσίων μεταφορών. Προσομοίωση, μελέτη και διαχείριση συστημάτων καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης.

Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του τομέα

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Καλύπτονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Ροές με ελεύθερη επιφάνεια, ανωστικές ροές, συνεκτικές ροές, ροές με σπηλαίωση, υπολογιστική ρευστομηχανική. Υδροστατική και ευστάθεια επιπλεόντων σωμάτων. Αντίσταση και πρόωση πλοίου. Υδροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση πλοίων ειδικού τύπου και συστημάτων πρόωσης. Περιβαλλοντικές φορτίσεις επιπλεόντων σωμάατων. Δυναμική συμπεριφορά σε κυματισμούς. Πηδαλιουχία. Θαλάσσιες ροές μεγάλης κλίμακας. Κυματικά φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Κύματα ανέμου, εσωτερικά κύματα, ηχητικά κύματα, αλληλεπίδραση και αντίστροφα προβλήματα. Μοντέλα διάχυσης και μεταφοράς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πειραματική ναυτική και θαλάσσια ρευστομηχανική. Εργαστηριακές μετρήσεις και μετρήσεις πεδίου.

Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του τομέα

Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας

Καλύπτονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικέιμενα:

Μηχανήματα σκάφους. Δίκτυα Σωληνώσεων. Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, θερμικές και Ψυκτικές εγκαταστάσεις. Μηχανές προώσεως. Συνεργασία Μηχανής - Έλικας. Σχεδίαση και λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων DIESEL-. Νέα συστήματα προώσεως. Έλεγχος ρυπάνσεως. Μειωτήρες. Συμπλέκτες, Αξονικό Σύστημα. Βελτιστοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων. Δυναμική συστημάτων, Προσομοίωση. Μηχανικές ταλαντώσεις και κραδασμοί. Ακουστική πλοίου. Αυτοματισμός, Τηλεχειρισμός, Συστήματα Συναγερμού και Ασφαλείας. Παρακολούθηση και ανάλυση καταστάσεως και αποδόσεως. Συστήματα Ναυσιπλοΐας, Υδροακουστική, Τηλεπικοινωνίες. Τεχνική διαχείριση πλοίων, Συντήρηση, Επισκευές, Επιθεωρήσεις.

Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του τομέα

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

Καλύπτονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Περιγραφή συνθηκών περιβάλλοντος. Προσδιορισμός φορτίσεων. Στατική και δυναμική απόκριση θαλάσσιων κατασκευών. Κατασκευαστικός σχεδιασμός. Υδροελαστικότητα. Μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση πλωτών κατασκευών και συστημάτων αγκύρωσης. Εύκαμπτοι αγωγοί. Υδρομηχανική ανάλυση αγκυρωμένων κατασκευών. Ναυπηγικά μεταλλικά και σύνθετα υλικά. Τεχνολογία συγκολλήσεων. Μέθοδοι και οργάνωση παραγωγής. Ποιοτική διασφάλιση. Αξιοπιστία θαλάσσιων κατασκευών. Επίδραση κατασκευαστικών παραγόντων και μακροχρόνιας λειτουργίας (διάβρωση, κόπωση, γήρανση κτλ) στην αντοχή. Κανονισμοί Νηογνωμόνων.

Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του τομέα

English Page
Κεντρική Σελίδα
επικοινωνία|νέα|τομείς|εργαστήρια
μέλη ΔΕΠ|κοινότητα|εκπαίδευση